Elementary School Students' Attitudes and Motivations Towards Augmented Reality Practices


Atasoy B., Gün E., Kocaman Karoğlu A.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, no.2, pp.435-448, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine the motivation levels and attitudes of the elementary school students’ use of the AR in their classes. In the study, causal comparative and relational methods were used. Whether the students’ attitudes and motivations have changed according to their sex and internet connection were analyzed. Descriptive, predictive and relational statistics were used in the analysis of the data. The sample of the study consists of 38 students who are studying in the 8th grade of a public elementary school. The results of the analysis show that the students' attitudes towards AR environments and motivations for AR materials are high. Although male students’ attitudes and motivations are higher than female students, this difference is not statistically significant. In addition, the effects of students' attitudes and motivations on the forms of being online were analyzed. It is determined that students who are occasionally connected to the Internet have higher attitudes and motivations regarding AR environments than those who are constantly connected to the Internet. However, this difference is not statistically significant. The findings of the research also show that there is a high level of relationship between the attitudes of the students towards the AR environment and their motivation for the AR materials. 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin AG uygulamalarının derslerde kullanımına ilişkin tutumlarının ve güdülenme durumlarının belirlenmesidir. Çalışmada deneysel olmayan desenlerden nedensel karşılaştırmalı ve ilişkisel yöntemler kullanılmış, öğrenci tutum ve güdülenme durumlarının cinsiyete ve internete bağlanma şekillerine göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde betimsel, kestirimsel ve ilişkisel istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir devlet ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören 38 öğrenci oluşturmaktadır. Analiz sonuçları öğrencilerin AG ortamlarına ilişkin tutumlarının ve AG materyaline ilişkin güdülenme durumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca her ne kadar erkek öğrencilerin tutum ve güdülenme durumları kız öğrencilere göre yüksek olsa da bu farkın istatistiki olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin internete bağlanma şekillerinin de tutum ve güdülenme durumlarına ilişkin etkileri analiz edilmiş, internete sürekli bağlı olmayan öğrencilerin sürekli bağlı olanlara göre AG ortamlarına ilişkin tutum ve güdülenme durumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak bu farklılığın istatistiki olarak anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin AG ortamına ilişkin tutumları ile AG materyallerine ilişkin güdülenme durumları arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu da araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır.