Examining the Relationship Between Leg Muscle Stiffness and Anaerobic Power Parameters in Judo Athletes: Descriptive Research


Creative Commons License

S., KAYA S., Deliceoğlu G., Keskin B.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.23-30, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine the rela- tionship between leg stiffness and anaerobic power parameters in judo athletes. Material and Methods: The research group consisted of a total of 30 judo athletes, with 15 females and 15 males volunteering to participate. Measurements were organized in a way that athletes would undergo a single test with at least 48 hours of rest between each test day. On the first test day, measurements of anaerobic power and anaer- obic capacity were conducted, while leg stiffness measurements were taken on the second test day. The relationship between the parameters was analyzed using Pearson correlation coefficient, and gender differ- ences were examined using t-test. The significance level for all statis- tical analyses has been determined as 0.05. Results: It was observed that there was a moderate, positive, and significant relationship between the athletes' leg stiffness and relative peak power and relative mean power values (p<0.05). There was also a moderate, negative, and sig- nificant relationship between contact time and relative mean power (p<0.05). However, no significant relationship was found between flight time and anaerobic parameters (p>0.05). Significant differences were found between female and male judo athletes in terms of relative peak power, relative mean power, and leg stiffness values (p<0.05), while contact time, flight time, and fatigue percentage showed similar- ities between the genders (p>0.05).Conclusion: Based on the findings, it can be suggested that there is a relationship between leg stiffness and the athletes' relative peak power and relative mean power, indicating that an increase in leg stiffness may lead to an increase in these power values.
maç: Bu çalışmanın amacı, judo sporcularında bacak kas sert- liği ve anaerobik güç parametreleri aras ındaki ilişkilerin incelenmesi- dir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma grubunu 15 kadın 15 erkek olmak üzere toplam 30 judo sporcu gönüllü olarak olu şturmuştur. Ölçümler, sporcunun en az 48 saat ara ile günde tek teste gireceği şekilde organize edilmiştir. 1. test gününde sporcuların anaerobik güç ve anaerobik kap- asite ölçümleri, 2. test gününde ise bacak sertliği ölçümleri yapılmıştır. Parametrelerin ilişkisi Pearson korelasyon katsay ı ile cinsiyetler arası farklar ise t-testi ile incelenmi ştir. Tüm istatistiksel analizler için an- lamlılık değeri 0,05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Judocuların bacak sertliği ile rölatif zirve güç ve rölatif ortalama güç de ğerleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülürken (p<0,05), kontak süresi ile rölatif ortalama güç arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Havada kalış süresi ile anae- robik parametreler aras ında ise anlaml ı bir ili şki görülmemektedir (p>0,05). Kadın ve erkek judocuların rölatif zirve güç, rölatif ortalama güç ve bacak sertliği değerleri arasında anlamlı bir farklılık görülürken (p<0,05), kontak süresi, havada kalış süresi ve yorgunluk yüzdesi ben- zerlik göstermektedir (p>0,05). Sonuç: Bacak sertliği ile sporcular ın rölatif zirve güç ve rölatif ortalama güçleri aras ında ilişki olduğu ve bacak sertliği arttıkça rölatif zirve güç ve rölatif ortalama güç değerle- rinde de artış olacağı söylenebilir.