KÖHLER OP.33-III \u20188 STUDI DIFFICILI PER IL FLAUTO\u2019 ETÜT KİTABI\u2019NIN MÜZİKAL VE TEKNİK ANALİZİ


Creative Commons License

ALEMLİOĞLU H., SONSEL Ö. B.

The Journal of Social Sciences, vol.56, pp.15-25, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ernesto Köhler’in Op.33-III ‘8 StudiDifficili Per Il Flauto’ etüt kitabı flüt eğitimi

veren müzik eğitimi kurumlarında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile flüt

eğitiminde sıkça başvurulan ve flüt repertuvarı içerisinde önemli bir yere sahip

olan bu kitaptaki 8 etüdün analizi yapılmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan

etütlerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bu yönüyle betimsel bir çalışmadır. Yapılan

analizler için araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşüne sunulan

‘‘Müzikal Ögeler Tespit Formu’’ ve ‘‘Teknik Ögeler Tespit Formu’’ kullanılmıştır

ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda

etütlerin 5’inin minör, 3’ünün majör tonda olduğu, 4 etütte modülasyon ve 5 etütte

tempo değişikliklerinin yapıldığı, 5 etütün şarkı formunda, 2 etütün ise rondo

formunda bestelendiği ve etütlerin daha çok legato tekniğini ve çeşitli aralıkları

çalıştırdığı, süslemelere çok az yer verildiği tespit edilmiştir.