İlaç kullanımına bağlı çene osteonekrozu izlenen iki vaka raporu


Creative Commons License

BAĞCI N., TORAMAN M., PEKER İ.

1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

İlaç kullanımına bağlı çene osteonekrozu izlenen iki vaka raporu Nuray Bağcı, Meryem Toraman Alkurt, İlkay Peker Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Tanıtım: Çene kemiklerinde bifosfonat ve kemoterapi ilaçlarının kullanımına bağlı olarak osteonekroz meydana gelmektedir. Bu durum ilaca bağlı osteonekroz (İBON) olarak tanımlanır. Bu sunumun amacı; iki İBON vakasının klinik ve radyografik bulgularını değerlendirmektir. Olgu Bildirimi: 56 yaşındaki erkek hasta (Vaka 1) ve 52 yaşında kadın hasta (Vaka 2) ağrı nedeniyle onkologlar tarafından fakültemize konsülte edilmişti. Sistemik anamnezde Vaka 1’in iki yıl önce karaciğer kanseri nedeniyle radyoterapi ve kemoterapi aldığı, tirozin kinaz inhibitörü kullandığı; Vaka 2’nin ise bir yıl önce akciğer kanseri nedeniyle radyoterapi, kemoterapi gördüğü ve bifosfonat kullandığı öğrenildi. Dental anamnezde Vaka 1’in yedi ay önce diş çekimi ve sonrasında hareketli bölümlü protez yapıldığı; Vaka 2’de ise beş ay önce ağrı, ülserasyon başladığı ve on yıldır aynı protezi kullandığı öğrenildi. Ekstraoral muayenede, her iki vakada ilgili yanak bölgesinde şişlik gözlendi. İntraoral muayenede Vaka 1’de sol mandibular posterior; Vaka 2’de sağ maksiller posterior bölgede sarımsı-kahverengi nekrotik kemik alanı görüldü. Radyografik incelemede ilgili bölgelerde kemikte rezorptif değişiklikler, kemik trabekülasyonunda azalma ve sekestr izlendi. Her iki vaka İBON olarak teşhis edildi ve hastaların onkologları ile konsültasyon yapılarak antibiyotik (amoksisilin+klavulanik asit, oral, üç ay boyunca) tedavisine başlandı. Sonuç: Diş hekimleri hastaların sistemik ve dental anamnez bulgularını detaylı olarak değerlendirmeli, kullanılan ilaçların oral yan etkilerini bilmelidir. Anahtar Kelimeler: İBON, çene, osteonekroz Report of two cases with medication related osteonecrosis of the jaw Nuray Bağcı, Meryem Toraman Alkurt, İlkay Peker Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Dentofacial Radyology, Ankara Introduction: Osteonecrosis occurs in the jaws due to the use of bisphosphonate and chemotherapy drugs. This condition is defined as medication related osteonecrosis of the jaw (MRONJ). The aim of this report to evaluate the clinical and radiographic findings of two MRONJ cases. Case Report: A 56-years-old male (Case 1) and a 52-years-old female (Case 2) were consulted by oncologists to our faculty for a complaint of pain. Systemic anamnesis revealed that Case 1 received radiotherapy and chemotherapy for liver cancer two years ago and used tyrosine kinase inhibitor, Case 2 treated radiotherapy, chemotherapy and bisphosphonate for lung cancer one year ago. It was learned that Case 1 was extracted a tooth seven months ago and was done then a removable partial denture; in Case 2 had pain, ulceration five months ago and has used the same prosthesis for ten years, during the dental anamnesis. Swelling of the related-cheek region was observed in both cases in the extraoral examination. Intraoral examination revealed a yellowish-brown necrotic bone for Case 1 in the left posterior mandible and for Case 2 in the right posterior maxilla. It was shown that resorptive changes in bone, decreased bone trabeculation and sequestrum in the radiographic examination. Both cases were diagnosed as MRONJ, and antibiotics treatment (amoxicillin + clavulanic acid, oral, for three months) were initiated by consultation with the oncologists. Conclusion: Dentists should evaluate the patient’s systemic and dental anamnesis findings in detail and know the oral side effects of the drugs used. Keywords: MRONJ, jaw, osteonecrosi