Primer Kolon Lenfomalar›nda Tedavi Stratejileri


Creative Commons License

İsmayilov İ., Büyükkasap Ç., Yavuz A. , Cafarov A., Nasirov M., İnan M. A. , ...Daha Fazla

XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, cilt.25, sa.1, ss.59

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 25
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.59

Özet

Amaç: Primer kolon lenfomalar› tüm kolon malignitelerinin %0.2-1.2’sini oluflturmaktad›r. Oldukça nadir görülen tümörlerdir. Hastal›¤›n lokal olarak kontrolü, kanama ve perforasyon gibi komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bu çal›flmada klini¤imizin bu konudaki deneyimleri tart›fl›lmaktad›r.

Gereç ve Yöntem: Bu çal›flmada Ocak 2008 - Ocak 2014 y›llar› aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D’da tan› konulan ve cerrahi tedavileri yap›lan 17 kolon lenfomal› olgusu retrospektif incelendi. Hastalar›n demografik özellikleri, tedavi protokolleri ve histokimyasal sonuçlar› de¤erlendirildi.

Bulgular: Olgular›n yafl ortalamas› 52,3 'tü. Çal›flmaya kat›lan hastalar›n % 65'i (n=13) erkek, % 35’i (n=4) kad›nd›r. En s›k lokalizasyon çekumda görüldü. Çal›flmaya kat›lan hastalarda metastaz saptanmad›. Hastalardan 4’üne sol hemikolektomi, 11’ine sa¤ hemikolektomi, 2’’sine ise anterior rezeksiyon yap›ld›. Hastalar›n immünohistokimyasal de¤erlendirmede atipik lenfoid hücrelerde CD-20 pozitif, CD-5, CD-19, C-43 negatif olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n tümüne postoperatif döemde kemoterapi uyguland›. Hiç bir hastada lokal nüks görülmedi.

Sonuç: Sonuç olarak kolon lenfomalar› nadir görülen bir patolojidir ve en s›k çekum yerleflimlidir. Lokalize primer lenfomalarda as›l tedavi cerrahi rezeksiyon ve takiben postoperatif kemoterapidir. Uygun tedavi ile hastalarda lokal nüks gözükmemektedir.