EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Tecimer B., Doğan C.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.3, pp.993-1008, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere verilen müzik eğitiminin, uygulanan müzik dersi öğretim programı açısından durumunu tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında 2008-2009 eğitim-öğretim yılında müzik dersi vermekte olan özel eğitim sınıf ve müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi yedi coğrafi bölgedeki okullardan seçilmiş olan 58öğretmendir.Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin toplanması için örneklem olarak seçilmiş gruba anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri istatistiksel olarak yapılmıştır. Analiz sonuçları ise tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin çalgıları kullanış özelliklerine göre bilme, çalgıların seslerini tanıma, kendi sesini ve çalgı kullanarak müzik yapma konularını öğrenmekte zorlanabileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler ayrıca müzik dersi verdikleri öğrencilerin müzik türleri ile ilgili konuları öğrenirken sorun yaşayabileceğini de düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Özel eğitim, Eğitilebilir zihinsel engelli öğrenciler, müzik öğretim programı, müzik öğretimi.