The Effect of Interaction Level between Patient and Nurse on Recovery Process in Surgical Patients


Creative Commons License

Gürel B., koçaşlı s.

Etkili hemşirelik dergisi, vol.17, no.2, pp.216-231, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.46483/jnef.1468522
  • Journal Name: Etkili hemşirelik dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.216-231
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Backround: Communication, is a part of interaction and greatly affects patient satisfaction and quality of care of care in the nursing profession. Objectives: To determine the effect of nurse-patient interaction on the healing process in surgical patients. Methods: The study consisted of patients hospitalized in the surgical clinics of a university hospital between December 2021 and April 2022, 160 patient in the sample. The data were collected using the Patient Information Form, Care-Oriented Nurse-Patient Interaction Scale Short Form and Recovery Quality Questionnaire. Descriptive statistics, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H and Mann Whitney U analysis were used to evaluate the data (p< .05). Results: The patients’ average scores on the nurse-patient interaction scale significance dimension (102.52± 11.71), frequency (88.71± 10.10) and satisfaction (89.46±10.37) scores were found to be higher. A significant difference was found between the importance, frequency and satisfaction dimensions of the Nurse-Patient Interaction Scale and age, surgical department and grief status (p= .05). Through the recovery quality questionnaire score, by age groups (p= .001), inpatient clinic (p= .001), chronic disease (p= .001), type of anesthesia (p= .008) and pain status (p= .001) anwere found to be statistically significant. A significant relationship was found between the recovery quality questionnaire score and the nurse-patient interaction scale (r= .518, p= .001), frequency (r= .505, p= .001) and satisfaction (r= .520, p= .001) dimensions. Conclusion: The nurse-patient interaction scale is affected by the age of the patients, the inpatient clinic, the type of anesthesia, the choronic disease and pain type and it greatly affects the quality recovery quality of the patients.
Giriş: Etkileşimin bir parçası olan iletişim, hemşirelik mesleğinde önemli bir rol oynamakta, hastanın bağımsızlığını, memnuniyetini ve bakım kalitesini artırmaktadır. Amaç: Cerrahi hastalarında hemşire hasta etkileşiminin derlenme sürecine etkisini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma Aralık 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan 160 hasta ile yapıldı. Veriler Hasta Bilgi Formu, Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşim Ölçeği – Kısa Formu ve Derlenme Kalitesi Anketi kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U analizi kullanılmıştır (p< .05). Bulgular: Hastaların hemşire-hasta etkileşimi ölçeği önemlilik boyutu puan ortalaması (102.52± 11.71), sıklık (88.71±10.10) ve memnuniyet (89.46±10.37) puan ortalamalarından yüksek bulundu. Hemşire-hasta etkileşim ölçeğinin önemlilik, sıklık ve memnuniyet boyutları ile hastaların yaş grupları, yatmakta olduğu klinik ve ağrı şiddeti arasında anlamlı farklılık tespit edildi (p= .05). Derlenme kalitesi anketi puan ortalaması ile yaş grupları (p= .001), yatmakta olduğu klinik (p= .001), kronik hastalık (p= .001), anestezi türü (p= .008) ve ağrı şiddeti (p= .001) arasında istatistiksel anlamlılık olduğu görüldü. Derlenme kalitesi anket puanı ile hemşire-hasta etkileşim ölçeğinin önemlilik (r= .518, p= .001), sıklık (r= .505, p= .001) ve memnuniyet (r= .520, p= .001) boyutları arasında anlamlı ilişki tespit edildi. Sonuç: Hemşire-hasta etkileşiminin hastaların derlenme sürecini etkilediği saptandı. Ayrıca hemşire-hasta etkileşimi ve derlenme sürecinin, hastaların yaş grubu, yatmakta olduğu klinik, kronik hastalık, anestezi türü ve ağrı şiddetinden etkilendiği belirlendi.