Antibiyotik Kullanan Hastalarda İlaç Etkileşimi


Özgen Top Ö., Katı H., Benli M. T., Tekin Z., Gazioğlu Koyunoğlu D., Eseroğlu Aksu E., ...More

7.Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.281

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.281
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Özellikle enfekte yoğun bakım hastaları gerek mevcut hastalıkları gerek yeni gelişen durumlarından ötürü birden fazla ilaç kullanımına maruz kalmaktadırlar. Antibiyotikler farmakodinamik özelliklerinden dolayı sık etkileşme gösterebilirler. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada antibiyotiklerin diğer ilaçlarla etkileşimi ve etkileşim derecelerini araştırmak amacıyla Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 01-31 Aralık 2017 tarihleri arasında anestezi, iç hastalıkları, genel cerrahi ve koroner yoğun bakımları ile nefroloji yataklı servisinde enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenen ve antibiyotik başlanan yatan hastaların kullandıkları tüm ilaçlar günlük olarak www.drugs.com sayfasının “drug interactions” sekmesine girilerek birbirleriyle etkileşimine bakılmıştır. İstatistik yöntemi olarak sayı ve yüzdeler kullanılarak frekans çalışması yapılmıştır.  Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların yaş ortalaması 61 (21-91) yıl olup tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmamıza katılan hastaların en sık kullandığı antibiyotik %34 ile meropenem oldu. Hastalarımızın 18’i (%30) tek antibiyotik, 41’i (%69) ikili tedavi, 13’ü (%22) üç ve daha fazla antibiyotik alıyor. Çalışmaya alınan her hastanın antibiyotiklerinden en az biri ile kullandığı diğer ilaçlar arasında etkileşim saptanmıştır (Tablo 3). Antibiyotikler arasında trimetoprim sulfametoksazolun flukonazol, levofloksasin ya da valgansiklovir ile etkileştiği gözlenmiştir. Diğer ilaçlarla en çok etkileşenler flukonazol ve moksifloksasin olarak belirlenmiştir. Etkileşimde bulunmayan antibiyotikler ise ampisilin sulbaktam, kolistin, sefotaksim, sefeperazon sulbaktam, ertapenem, lipozomal amfoterisin B, amoksisilin klavunat, oseltamivir, asiklovir, fosfomisin, sefuroksim aksetil, tigesiklin ve teikoplanindir. Antibiyotik dışı ilaçların birbirleriyle etkileşimi ise %34 ile orta grupta oldu. Sonuç: Çalışmamızda her hastanın kullandığı bir antibiyotiğe ait en az bir etkileşimi bulunmakla kalmayıp, çoğu etkileşim majör ve orta düzeyde saptanmıştır. Dolayısıyla antibiyotik başlanırken diğer ilaçlarla etkileşimde bulunabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda hastane otomatize sistemlerine ilaç etkileşim programlarının eklenmesi gibi uyarıcı uygulamalar faydalı olacaktır.