MULTİPLE BUZLU CAM NODÜLLERİNİN NADİR NEDENİ: MİNUTE PULMONER MENİNGOTEL BENZERİ NODÜLLER


YAYLI N., MİRZAYEVA SALİMLİ L., SAMADLI S., KILIÇ H. K., ERBAŞ G.

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, no.7, pp.50-51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50-51
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Minute pulmoner meningotel benzeri nodüller (MPMN) genellikle otopsi ve rezeksiyon spesimenlerinden tanı alan, rastlantısal saptanan nadir bir antitedir. İlk tanımlamalarda MPMN vasküler yapılara yakın komşuluğu ve histopatolojik görünümü nedeniyle ‘pulmoner kemodektoma’ olarak isimlendirilmiştir. WHO 3. baskısında ise interstisyumda meningotel hücrelere benzeyen hücresel proliferasyon nedeniyle MPMN şeklinde isimlendirilmiştir. [2] Görüntülemede soliter pulmoner nodül yada ‘sıklıkla’ multiple milimetrik buzlu cam nodülleri olarak izlenirler. Etyopatogenez hala net anlaşılmamakla birlikte, MPMN’lerin oluşumunda kronik akciğer hastalıklarına (kronik bronşit, amfizem, tromboemboli vs.) ,kardiak hastalıklara sekonder oluşan hipoksi, iskemi veya parankimal distorsiyon sonucunda alveolar septumlardaki gerilme ve genişleme, interstisiumda nonspesifik hiperplazi suçlanmaktadır. [1,2] Bunun sonucunda toraks BT incelemelerinde, santrali lüsen buzlu cam nodül görünümü oluşmaktadır. (cheerios işareti)

OLGU: 78 yaşında kadın hasta 2015 yılında göğüs ağrısı ve dispne şikayetleri ile acil servise başvurmuş olup pulmoner BT anjiyogramla akut pulmoner tromboemboli (PTE) tanısı aldı. BT incelemede (Resim 1) her iki akciğerde multipl, milimetrik (2-4mm), rastgele dağılım gösteren, santralinde alveole ait lüsen görünümün (cheerios işareti) eşlik ettiği, apikobazal gradientin izlenmediği, buzlu cam dansitesinde pulmoner nodüller mevcuttu. Takip incelemelerde hastanın rezidü trombüsü bulunmasına rağmen ekokardiografik inceleme normaldi. (Resim 2) İnterval süreçte buzlu cam nodülleri benzer boyut ve konfigürasyonda olmakla birlikte sol akciğer üst lob inferior lingular segmentte izlenen pulmoner nodülde boyut artışı (3mm’den 8mm’ye) izlenmesi üzerine wedge rezeksiyon planlandı. (Resim 3) Histopatolojide boyut artışı gösteren solid pulmoner nodül ‘Tipik karsinoid tümör’ olarak raporlanmakla birlikte komşu parankimde eşlik eden milimetrik buzlu cam nodülleri MPMN olarak raporlandı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Multiple milimetrik buzlu cam nodüllerine özellikle santral lüsen görünüm eşlik ettiğinde, ayırıcı tanıda enfeksiyon, bağ dokusu hastalıkları, multisentrik adenokanser, pulmoner Langerhans hücreli histiyositozis ve MPMN yer almaktadır. [1] Vakamızda hastanın cinsiyeti, nodüllerin apikobazal gradientinin bulunmaması, sigara öyküsünün olmaması, enfektif parametrelerin negatif olması, interstisyel akciğer hastalığı semptom ve bulgularının olmaması, SFT ve DLCO testlerinin normal olması, interval süreçte buzlu cam nodüllerinin boyutunda artış olmaması nedeniyle görüntüleme bulguları ve klinik bulgularla ayırıcı tanıda MPMN’i akla getirmektedir. Ayrıca vakada rezidü pulmoner tromboemboli bulunması da etyopatogenezde suçlanan faktörleri (hipoksi, iskemi) desteklemektedir. Literatürde senkron malign tümör insidansı (116/1195) %7.3 olarak bildirilmiştir. [2] Benign bir antite olmakla birlikte, olgumuzda olduğu gibi senkron primer malign yada benign akciğer neoplazilerinin eşlik etmesi nedeniyle hastalığın radyolojik bulgularının tanınması olgu bazlı takip ve tedavi planlarının yönetilmesinde önemli rol oynamaktadır.

KAYNAKÇA:

1-Lin D, Yu Y, Wang H, Fang Y, Yin J, Shen Y, Tan L. Radiological manifestations, histological features and surgical outcomes of pulmonary meningothelial proliferation: a case series and rethinking. Transl Lung Cancer Res. 2020 Aug;9(4):1159-1168. doi: 10.21037/tlcr-19-699. PMID: 32953494; PMCID: PMC7481605.

2-Mizutani E, Tsuta K, Maeshima AM, Asamura H, Matsuno Y. Minute pulmonary meningothelial-like nodules: clinicopathologic analysis of 121 patients. Hum Pathol. 2009 May;40(5):678-82. doi: 10.1016/j.humpath.2008.08.018. Epub 2009 Jan 14. PMID: 19144385.

Anahtar Kelimeler: Minute pulmoner meningotel benzeri nodüller, cheerios bulgusu, buzlu cam nodülü