THE ANALYSIS OF HISTORICAL STRUCTURES WITH THE METHOD OF MULTIPLE INTELLIGENCES


Creative Commons License

Akca F. , Kuru A.

Idil Journal of Art and Language, vol.8, no.64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 64
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7816/idil-08-64-05
  • Title of Journal : Idil Journal of Art and Language

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çoklu zekâ uygulamalarının Sanat Tarihi konusu olan Cumhuriyet Dönemi mimari eserlerinin öğrenimime etkisini incelemektir. Bu amaçla karma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu, kontrol gruplu öntest-sontest, deneme modeliyle yürütülmüştür. Nitel boyutunda ise betimsel analiz yöntemiyle, deney grubundaki öğrencilerin eğilimleri ve algı düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu yüksekokulda illüstrasyon dersini alan seçkisiz yöntemle oluşturulmuş, 18 deney ve 18 kontrol grubu öğrencisi olmak üzere 36 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak, Sanat Tarihi konusu olan “Cumhuriyet Dönemi Mimari Eserleri”ne yönelik başarı testi geliştirilmiştir. Bu test, başarı ve kalıcılık ölçümlerini elde etmek amacıyla uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre uygulanan deneysel yöntemle, deney grubu öğrencileri yüksek puan elde etmiş ve sanat tarihi konularını öğrenmede olumlu yönde etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kalıcılığa etkisinde ise, deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Araştırmanın nitel bulgularına göre, konuyu öğrenmede sağlıklı bir algı ve bilgi artışı gerçekleştirilmiş çoklu zekâ uygulamalarının etkili bir öğrenme sağladığı, görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, sanat tarihi, çoklu zekâ kuramı, illüstrasyon, pop-up