Göçmenlerin Kültürleşme Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Yüksel G., Fidan S.

Uluslararası Göç Çalışmaları Kongresi’ne (ICOMIR), Ankara, Turkey, 20 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract


Bu çalışmanın amacı göçmen bireylerin kültürleşme stresi düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesidir.

Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri yaş ve cinsiyet, bağımlı değişkeni ise kültürleşme stresidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 1975-1979 yılları içerisinde Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç etmiş aileler ve bu ailelerin çocukları oluşturmaktadır. Araştırmaya Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde yaşamakta olan 440 göçmen katılmıştır.

Çalışmada demografik verilere ilişkin bilgi araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Göçmenlerin kültürleşme stresini belirlemek amacıyla Benet-Martinez ve Haritatos (2005) tarafından geliştirilmiş; Miller, Kim ve Benet-Martinez (2011) tarafından psikometrik özellikleri yeniden incelenmiş olan Riverside Kültürleşme Stres Envanteri’nin (RASI), Fidan ve Yüksel (xxxx) tarafından uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Türkçe formu olan T-RASI kullanılmıştır. T-RASI; iş zorlukları, dil becerileri, kültürlerarası ilişkiler, ayrımcılık ve kültürel izolasyon olmak üzere beş alt faktörden oluşan 15 maddelik beşli likert tipi bir ölçme aracıdır.

Araştırmanın bulgularına göre göçmenlerin kültürleşme stresi düzeylerinin yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. 41-50 yaş arasındaki göçmenlerin kültürel stres düzeyi 21-30 yaş arası göçmenlere göre daha yüksektir. Alt boyutlar açısından bakıldığı zaman ise, iş zorlukları ve ayrımcılık alt boyutlarında yaş gruplarına göre farklılıklar olduğu, diğer boyutlarda ise yaş gruplarına göre istatistiksel bir farklılık olmadığı bulunmuştur. İş zorlukları açısından bakıldığında 41-50 ve 71-80 yaş arasındaki göçmenlerin düzeylerinin 21-30 yaş arası göçmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir

 Elde edilen bulgulardan göçmenlerin kültürleşme stresi düzeylerinin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kültürleşme, Kültürleşme stresi, Kuzey Kıbrıs, Türkiye’li göçmenler