İnkılap Tarihi Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı


Creative Commons License

Akbaba B.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.65-78, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.65-78

Özet

Bu araştırmada; inkılâp tarihi öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrenci başarısına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın kavramsal çerçevesinde tarih öğretiminde kanıt olarak kullanılan görsel materyallerin yeri ve bu materyallerin kullanımının tarih öğretiminden beklenen amaçların gerçekleşmesindeki rolü incelenmeye çalışılmıştır. Tarihsel kanıt olarak değerlendirilen görsel materyallerin etkili ve güvenilir bir temsilcisi olan fotoğraf bu araştırmanın uygulama safhasında kullanılmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir desenle gerçekleştirilen çalışmada deney grubundaki öğrenciler ile fotoğrafın analitik bir şekilde kullanımına yönelik bir çerçeve geliştirilmeye çalışılmış, kontrol grubundaki öğrencilerle yapılan derslerde ise, geleneksel öğretim yöntemleri (düz anlatım, soru-cevap) kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama safhasında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve  Atatürkçülük dersinin Toplumsal Hayatın Düzenlenmesi konusu ele alınmıştır. Deneklerin bu konudaki akademik başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan testin geçerlik ve güvenirlik çalışması farklı bir okulda yapılmış, madde analizi yapılan test maddelerinden oluşan başarı testi deney ve kontrol grubundaki öğrencilere deneysel çalışmanın başında ve sonunda uygulanmıştır.  Üç haftalık bir süre zarfında yapılan uygulama sonucunda inkılâp tarihi öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

In this study, the effect of using photographs in revolution history education on the students’ success was tried to be identified. In the conceptual frame of the research, the place of the visual materials that are used as the proof in teaching history and the role of using these materials in realizing of the desired aims in history teaching have been emphasized. Photographs, which are regarded as reliable and effective representative of the visual materials accepted as historical proof, were used in the practice stage of the research. The study was realized through a pre-post test control group experimental design. A frame was tried to be developed on the experimental group students and the analytic usage of photographs. The courses of the control group were carried out with traditional teaching methods (narrative, question-answer). “Organizing Society Life” within Turkish Republic Revolution History and Kemalizm course was emphasized at the application stage of the study. The reliability and validity of the test that is prepared in order to evaluate the academic achievement of the students in this subject have been controlled in another school and the achievement test, consisting of item analysis- made items, was applied to the students in the experimental and control group at the begining and at the end of the experimental study.