A Comparasion on Count Data Models: Example of Problems That Occured in E-Commerce Over the Turkey


Kılıç D., Bayrak H.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, vol.46, no.2, pp.85-102, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Bu çalışmada Türkiye için e-ticarette yaşanan sorun sayısına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sayma veri modellerinden yararlanılmıştır. Uygulamada 2019 TÜİK hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım anketinde yer alan sorun sayısı verilerine Poisson (P), negatif binom (NB), sıfır yığılmalı Poisson (ZIP), sıfır yığılmalı negatif binom (ZINB), Poisson Hurdle (PH) ve negatif binom Hurdle (NBH) regresyon modelleri uygulanmıştır. Bu modellerden hangi modelin veri setini daha iyi temsil ettiği Akaike Bilgi Kriteri, log olabilirlik, Vuong, Rootogram uyum iyiliği testleri kullanılarak karar verilmiştir. Analiz sonucuna göre ZINB modelinin tercih edilmesi gerektiği görülmüştür. Ayrıca ZINB modeline ait parametreler incelenmiş ve yorumlanmıştır.