TURKISH ADAPTATION, RELIABILITY AND VALIDITY OF AFFORDANCES IN THE HOME ENVIRONMENT FOR MOTOR DEVELOPMENT INFLANT SCALE


Apaydın U., Eraslan R., Balıkçı A., Elbasan B.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.229-230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-230
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The A  ordances in the Home Environment for Motor Development-In  ant Scale (AHEMD-IS) is an

instrument that assesses the quality and quantity of motor development opportunities available in the home for

infants aged 3 to 18 months. The aim of this study is to produce the Turkish version of AHEMD-IS and to reveal the

validity and reliability of this version.

Methods: AHEMD-IS was first translated from English to Turkish. Afterwards, the cultural adaptation of the scale

was done. The families of 65 premature or full-term infants in the study were given AHEMD-IS and requested

to complete the questionnaire. 17 families were invited to complete the questionnaire again after one week

to establish test-retest reliability. Intraclass Correlation Coe  icient (ICC) and Cronbach Alpha coe  icient were

calculated to assess reliability. The validity of the questionnaire was evaluated with the Pearson correlation

coe  icient using the Bayley-III motor development score.

Results: The mean gestational age of the infants participating in the study was 31.3 ± 4.4 weeks, and the mean

current age was 10 ± 2.5 months. The Cronbach Alpha coe  icient of the questionnaire was 0.843. The test-retest

reliability of the questionnaire was found to have an ICC score of 0.705. The total score of the questionnaire

was moderately correlated with Bayley-III fine motor development score (r:0.468, p<0.001), Bayley-III gross motor

development score (r:0.532, p<0.001), and Bayley-III total motor development score (r:0.508, p<0.001). repectively.

Discussion: The Turkish version of the AHEMD-IS questionnaire was found to be valid and reliable in children

born prematurely or at term. With the use of this questionnaire in our country, it will be easier to create the home

environment that will support motor development in which children between 3-18 months live in.

Anahtar Kelimeler: Home environment, infant, motor development, assessment

Amaç: A  ordances in the Home Environment for Motor Development-In  ant Scale (AHEMD-IS), 3 ila 18 aylık

bebekler için ev ortamında saglanan motor gelisim fırsatlarının kalitesini ve miktarını ölçmek için kullanılan bir

degerlendirme aracıdır. Bu çalısmanın amacı AHEMD-IS’in Türk.e versiyonunu olusturmak ve bu versiyonun

geçerlilik ve güvenirligini ortaya koymaktır.

Yöntem: AHEMD-IS öncelikle Ingilizce’den Türk.e’ye çevrildi. Sonrasında ölçegin kültürel adaptasyonu yapıldı.

Çalısmaya katılan 65 prematüre veya zamanında dogmus çocugun ailesine AHEMD-IS verildi ve aileden anketi

doldurması istendi. Test- tekrar test güvenirligini belirlemek için 1 hafta sonra 17 aileden anketi tekrar doldurmaları

istendi. Güvenirligi degerlendirmek için Sınıf Içi Korelasyon Katsayısı (ICC) ve Cronbach Alpha katsayısı hesaplandı.

Anketin geçerliligi Bayley-III motor gelisim puanı kullanılarak pearson korelasyon katsayısı ile degerlendirildi.

Bulgular: Çalısmaya katılan çocukların gestasyonel yas ortalaması 31.3 ± 4.4 hafta, mevcut yas ortalaması 10 ±

2.5 ay idi. Anketin Cronbach Alpha katsayısı 0.843 idi. Anketin test-tekrar test güvenirligi ise ICC skoru 0.705 olarak

bulundu. Anketin total skoru Bayley-III ince motor gelisim puanı ile orta derecede iliskili (r:0.468, p<0.001), Bayley-

III kaba motor gelisim puanı ile orta derecede iliskili (r:0.532, p<0.001), Bayley-III total motor gelisim puan ile orta

derecede iliskili idi (r:0.508, p<0.001).

Tartısma: AHEMD-IS anketinin Türk.e versiyonunun prematüre veya zamanında dogan çocuklarda geçerli

ve güvenilir oldugu g.rüldü. Bu anketin ülkemizde kullanılması ile 3-18 ay arasındaki çocukların yasadıgı ev

ortamının motor gelisimi destekleyecek sekilde olusturulması daha kolay hale gelecektir.

Anahtar Kelimeler: Ev ortamı, bebek, motor gelisim, degerlendirme