Ekspansiyon vidalı ve klasik monoblok aygıtlarının dentoalveolar yapılar üzerindeki etkilerinin sagittal ve transversal yönde üç boyutlu (3D) değerlendirilmesi


Creative Commons License

Metin Gürsoy G., Akbaş A., Taner R. L.

Selcuk Dental Journal, vol.9, no.1, pp.35-39, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.899907
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-39
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract


 Amaç: Ortodonti alanında sıklıkla karşılaşılan problemlerin başında Sınıf 2 maloklüzyonlar gelmektedir. Bu tip maloklüzyona eşlik eden diğer bir problem ise maksiller darlık durumlarıdır. Dişsel maksiller darlık ile birlikte izlenen Sınıf 2 maloklüzyonların fonksiyonel tedavilerinde kullanılan aygıta ekspansiyon vidası ilave edilmesi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı ekspansiyon vidası ilave edilen ve edilmeyen monoblok aygıtlarının, sagital ve transversal olarak dentoalveolar yapılar üzerindeki etkilerinin 3D model analizi ile karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma, monoblok tedavisi gören 50 bireyin tedavi başı ve uygulama sonu dijital modelleri üzerinde yapıldı (n=22 klasik monoblok; n=28 ekspansiyon vidalı monoblok). 3D dijital model analiz programı ile sagital yönde maksiller santral ve birinci molar dişlerin hareketleri ölçülürken transversal yönde birinci molar dişlerin ekspansiyon miktarları ölçüldü. Normallik varsayımı sağlandığı için tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapmalar şeklinde sunuldu. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Student t-testi kullanıldı. P<0.05 anlamlılık düzeyi için üst sınır kabul edildi. 

Bulgular: Ekspansiyon vidalı monoblok kullanan bireyler klasik monoblok kullanan bireyler ile karşılaştırıldığında birinci molar dişlerde anlamlı transversal hareket izlendi (p=0.000). Ayrı ayrı değerlendirilen sağ-sol santral ve birinci molar dişlerin sagital yön hareketleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

Sonuç: Ekspansiyon vidası ilave edilen monoblok tedavilerinde birinci molar dişlerin kron seviyelerinde önemli transversal hareket elde edilmiştir. Ancak ekspansiyon vidasının ilave edilmesi maksiller dentisyonda özellikle santral dişlerde beklenildiği gibi sagital yön diş hareketleri açısından herhangi bir fark yaratmamaktadır. Kullanılan fonksiyonel aygıtlarda yapılan modifikasyonların farklı diş hareketlerine sebep olabileceği öngörülmelidir.