STEM Uygulamalarının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algıları ve STEM’e Yönelik Tutumlarına Etkisi


Mirici S., Babacanoğlu Z., Doğru M., Alkan Kaban G.

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı (DİFEÖK), Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı STEM uygulamalarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları ve STEM’e yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir. Bu araştırma deneysel bir araştırmadır. Bu amaçla “Ön Test- Son Test Kontrol Gruplu Deneysel Deseni” tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir özel okulda öğrenim görmekte olan 7. sınıf seviyesinde iki farklı şubede okuyan toplam 43 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 24’ü kız, 19’u da erkek öğrencidir. Çalışmada yer alan sınıflardan biri deney grubu, diğeri kontrol grubudur. Deney ve kontrol grupları; 2016-2017 eğitim öğretim yılı akademik başarı not ortalamalarına göre atanmıştır. Deney grubuna, MEB müfredatındaki deneyler STEM bakış açısıyla uygulanırken kontrol grubunda MEB müfredatına bağlı mevcut program uygulanmıştır. Çalışma; deney ve kontrol gruplarına Fen Bilimleri dersi “Elektrik Enerjisi” ünitesi için ders planı hazırlanarak ve her iki gruba da 2017- 2018 eğitim öğretim yılı 2. döneminde 8 hafta boyunca araştırmacı tarafından uygulanarak yürütülmüştür. “Stem Tutum Ölçeği (STO)” ve “Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algı Ölçeği (FYSÖBAÖ)” her iki gruba da öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca STEM uygulamalarında öğrencilerin üzerinde bıraktığı etkileri anlamak için öğrenci velileri ile araştırmacı tarafından hazırlanmış uzman görüşü alınmış yarı yapılandırılmış görüşme anketleri uygulanmıştır. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan ön test ve son testlerde elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, veri girişi yapılarak, uç değer ve kayıp değer analizi yapılmıştır. Her iki ölçek için ayrı ayrı normallik analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım sergilememesi üzerine Bağımsız Örneklemler T Testi’nin non parametrik karşılığı olan Mann Witney U Testi yapılmıştır. 24 maddeden oluşan diğer ölçeğe 61 32 ait öntest ve sontest sonuçları tablolaştırılmıştır. STEM ölçeğindeki her bir alt boyuta ait öntest ve sontest analiz sonuçları tablolaştırılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Velilerden toplanan nitel verilerin analizi tematik içerik analizi ile yapılmıştır. Ayrıca, uygulama öğretmeni ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler öğretmenin ifadeleri değiştirilmeden olduğu gibi aktarılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel bulgularına göre kontrol ve deney grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı, nitel bulgularında ise STEM eğitimi alan öğrencilerde bilişsel ve duyuşsal boyutta değişimler olduğu görülmektedir. Öğrencilerin akademik başarıları arttığı bununla birlikte derse karşı olan ilgilerinde değişim gözlenmiştir. Deney ve kontrol grupları karşılaştırıldığında ise deney grubundaki öğrencilerin sorgulama becerilerinin geliştiği gözlenmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin motivasyon ve ilgilerinde artış gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda STEM uygulamaları üzerine önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: STEM uygulamaları, tutum, sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları