OYUNUN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE ETKİSİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISI


Tetik G., Kandır A.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.23-37, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin oyunun eleştirel düşünce üzerine etkisine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Uşak İli merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan 33 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; demografik bilgi formu ve “Oyunun Eleştirel Düşünmeye Etkisine İlişkin Görüş Belirleme Formu” kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, Google forms aracılığıyla gönüllü okul öncesi öğretmenlerine ulaşılmış, cevaplar e-mail yoluyla alınmıştır. Verilerin yorumlanmasında Nvivo 12 programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır.