Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students towards the Concept of Finance


Creative Commons License

Yavaş M., Akbaba B.

7. Uluslararası SosyalBilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.230-243

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230-243

Abstract

The aim of this study is to determine how the concept of finance is perceived by 7th grade students in secondary school. In line with this aim, the metaphors and the caricatures / paintings developed by the students for the related concept are examined. Data collection and document analysis methods were used in the research carried out in qualitative research design. The study group of the study; taking into account the socio-economic level (SEL) data, in the spring term of 2017-2018 academic year, the participation of 3 middle school students in the middle and lower SEL centers in Ankara was selected according to the maximum diversity sampling method 151 (80 Girls – 71 males) 7th grade students. Content analysis was used to analyze and interpret the data obtained from the participants. As a results of research; respondents' perception of finance without any difference, providing economic support and perceiving them as valuable. As a result of the research; It was concluded that the participants perceived the concept of finance as economically supportive and valued by the participants without considering the difference of SEL, whereas the upper SEL participants perceived the finance as possible, while the lower SEL participants perceived the source as easily exhausted and very quickly exhausted.

Bu araştırmanın amacı, Finans kavramının Ortaokul 7. Sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin ilgili kavrama yönelik geliştirmiş oldukları metaforlar ve çizdikleri karikatür/resimler incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiş olan araştırmada mecazlar yoluyla veri toplama ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; sosyo-ekonomik düzey (SED) verileri göz önünde bulundurularak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ilinin üst ve alt SED’e sahip merkez ilçelerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine uygun olarak seçilen 3 ortaokulda çalışmaya katılım gösteren 151 (80 kız-71 erkek) 7. Sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların SED farkı gözetilmeksizin finans kavramını ekonomik anlamda destek sağlayan ve değerli olarak algılamalarına karşılık, üst SED katılımcıların finansa ‘’istedikleri zaman ulaşabilen’’ alt SED katılımcıların ise ‘’kolay ulaşılamayan’’ ve ‘’çok çabuk tükenen kaynak’’ olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.