Investigation of Relatıonships Between Compulsive Online Shopping Addiction and Attitudes To Coping With Stress


Creative Commons License

Aksu M. H.

Psikofarmakoloji Derneği Uluslararası Güncelleme Sempozyumu 2021, İstanbul, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.57-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-60
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Non-substance-related addiction includes an uncontrollable craving to exhibit a particular behavior and repeated pleasurable behavioral patterns, even though it harms the individual's life [1, 2].One can cope with stress by one of two methods: problem- focused coping or emotion-focused coping [3].Maladaptive coping attitudes play a central role in understanding the relationship between stressors of life events and psychiatric disorders [4]. When individuals do not have enough skills to regulate their emotions, they engage in behaviors that make them feel positive emotions [5].This study aims to determine the differences regarding evaluating online shopping addiction and stress coping attitudes. Method: Participants aged 18–65 years who presented to the Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Psychiatry Outpatient Clinic were included in the study. A sociodemographic data form, Beck Depression Scale, State-Trait Anxiety İnventory, İnventory of Attitudes to Coping with Stress, Compulsive Online Shopping Scale were administered to volunteers. Results: The sample's sociodemographic characteristics are as in Table 1 Means and standard deviations are given in Table 2. Table 3 shows the correlation results of COSS scores and scores of ACS sub-dimensions.Discussion and Conclusio: A significant difference was found between the ACS-active planning subdimension and the mean scores of ACS-avoidance (biochemical) between males females and significant positive relationship was found between COSS scores and active planning sub-dimension of ACS. This can be explained by the fact that individuals with poor emotion regulation skills tend to compulsive shopping behavior to cope with negative emotions [6]. Studies on this subject are limited, our research will contribute to the literature regarding compulsive shopping behavior and coping with stres

Amaç: Madde ile ilişkili olmayan bağımlılık kavramı, bireyin hayatina zarar vermesine karşin belirli bir davranışı sergilemeye kontrol edilemez bir istek duymasinı ve tekrarlanan haz verici davranışsal örüntüler göstermesini içermektedir [1, 2]. Başa çıkma tutumlarinı sorun çözmeye yönelik olanlar ve emosyon odaklı olanlar şeklinde ikiye ayırmak olasıdır [3]. Uyuma yönelik olmayan(maladaptif) başa çıkma tutumları, stres oluşturan etkenler ya da yaşam olayları ile psikiyatrik bozukluklar arasindaki ilişkinin anlaşılmasinda merkezi bir rol oynamaktadır [4]. Bireyler duyguları üzerinde düzenleme yapma becerisine yeteri kadar sahip olmadıklarinda, onlara pozitif duygular hissettiren davranışlarla meşgul olurlar [5]. Yeniden değerlendirme stratejisini daha az kullanan bireylerin olumsuz duygularla baş etmede daha fazla zorlandıkları ve satin almaya daha fazla meyilli oldukları sonucuna ulaşılmıştır [6]. Bu çalışmada çevrimiçi alışveriş bağımlılığı ve stresle baş etme tutumları değerlendirilmesi açısindan farklılıkları tespit etmeyi amaçlar. Yöntem: Araştırmaya Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniklerine ruhsal durum muayenesi ve herhangi psikiyatrik tanı kriterlerini karşılamayan kişilere Sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği, Durumluluk Süreklilik Anksiyete Ölçeği,Kompulsif Çevrimiçi Satin Alma Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Örneklemin sosyodemografik özellikleri Tablo 1’deki gibidir. Tablo 2’de ise ortalama puanlar verilmiştir. Tablo 3’te KÇSÖ puanları ile SBTÖ alt boyutlarinin puanlarinin korelasyon sonuçları verilmektedir. Tartışma: Çalışmamızda SBTÖ-aktif plan alt boyutu ile SBTÖ-kaçma (biyokimyasal) ortalama puanları erkek ve kadinlar arasinda bakıldığinda anlamlı olarak fark bulunmuştur. KÇSÖ puanları ile SBTÖ-aktif plan alt boyutu arasinda pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu durum duygu düzenleme becerisi yetersiz düzeyde olan bireylerin olumsuz duygularla baş edebilmek için kompulsif satin alma davranışina yönelme ile açıklanabilir [6].Bu konuyla ilgili çalışmalar kısıtlıdır, çalışmamız kompulsif satin alma davranışı ve stresle baş etme ilişkisi açısindan literatüre katkı sağlayacaktır.