Milli Takım Sporcularının Antrenör Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


GÖK O., OKAN İ.

GaziAntep Spor Dergisi, vol.5, no.4, pp.486-498, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı farklı kategorilerdeki milli sporcuların antrenör davranışlarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya farklı spor branşlarından faal olarak spor hayatına devam eden 127’si erkek(%53,6), 110’u kadın (%46,4), olmak üzere toplam 237 milli sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için çalışma kapsamında ölçüm aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Côté ve ark., (1999) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Yapar ve İnce (2014) tarafından yapılan “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ilk olarak ölçek alt boyutlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sporcuların cinsiyet, eğitim düzeyi ve branş değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puanlar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla verilere T-Testi, yaş ile ölçek arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Pearson-Korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilirken, branş değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Yaş değişkenine göre yapılan korelasyon analizi sonucunda ise, alt boyutlar ve yaş arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırma kapsamında elde edilen bulgular ışığında demografik değişkenlerin antrenör davranışına ilişkin görüşlere etki ettiği söylenebilir.