Son Dönem Böbrek Hastalığı Olan Yaşlı Hastalarda Hemodiyaliz Öncesi Ve Sonrası Ventriküler Repolarizasyonun Transmural Dağılımının Değerlendirilmesi Ve Elektrolit Dengesizlikleriyle İlişkisi


Candemir M.

İç Hastalıkları Kış Okulu, 6-9 Şubat 2020, Girne/KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 February 2020, pp.34-35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.34-35

Abstract

SS-32 SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI OLAN YAŞLI HASTALARDA HEMODIALIZ ÖNCESI VE SONRASI VENTRIKÜLER REPOLARIZASYONUN TRANSMURAL

DAĞILIMININ DEĞERLENDIRILMESI VE ELEKTROLIT DENGESIZLIKLERIYLE İLIŞKISI

Mustafa Candemir

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara

AMAÇ: Aritmilere bağlı ani kardiyak ölüm (AKÖ), yaşlı hemodiyaliz (HD) hastalarında ölümün en sık nedenlerindendir. Elektrokardiyografide (EKG) uzamış T dalgasının

tepe noktası ile sonlanım noktası arasındaki mesafenin (Tpe) ve Tpe /düzeltilmiş QT (QTc) oranının artmasının AKÖ ile güçlü bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada

serum elektrolitlerinde HD ile oluşan değişimin Tpe ve Tpe/QTc oranına etkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya 160 HD hastası ve 80 sağlıklı kontrol hastası dahil edildi. Tüm katılımcılar 55 yaş ve üstü idi. HD öncesi ve sonrası elektrolitler ve EKG

kayıtları alındı. Kalp hızı, QRS genişliği, QTc, Tpe ve Tpe / QTc oranları hesaplandı. HD öncesi veriler, HD sonrası ve kontroller ile karşılaştırıldı. P <0,05 değeri anlamlı kabul

edildi.

BULGULAR: Yaşlı HD hastalarında, HD öncesi ve sonrası Tpe değerleri kontrol grubundan anlamlı derecede uzundu (her iki parametre için p <0.001). Benzer şekilde, HD

öncesi ve sonrası Tpe / QTc oranı da kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, p = 0.002 ve p <0.001). Ayrıca HD sonrası Tpe ve Tpe / QTc oranları, HD öncesi

değerlere göre anlamlı olarak artmıştı (her bir parametre için p <0.001). HD öncesi serum kalsiyum düzeyi düşük veya serum fosfor düzeyi yüksek olanlarda Tpe süresi,

serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri normal aralıkta olan HD hastalarına göre daha uzun saptandı (her iki parametre için p = 0.04). ΔTpe; Δkalsiyum (r = -0,19, p = 0,02)

ve Δfosforla (r = -0,23, p = 0,004) anlamlı şekilde ilişkiliydi.

SONUÇ: Yaşlı HD hastalarında Tpe ve Tpe/QTc oranları sağlıklı kontrol grubuna göre uzamıştı. Ayrıca bu değerler muhtemelen değişen elektrolit değerlerine göre

hemodiyalizden hemen sonra daha da artmaktaydı. Yaşlı HD hastalarında aritmik olayları ve buna bağlı ani kardiyak ölüm riskini önceden tahmin edebilmek için ayrıntılı

EKG değerlendirmesi yararlı olabilir.

ANAHTAR KELIMELER: Ani kalp ölümü, aritmi, elektrokardiyografi, hemodiyaliz