Self-efficacy Scale for Designing and Using Information Technology Supported Materials: Validity and Reliability Studies


Creative Commons License

Akbaba B., Erbaş S.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.174-194, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.174-194
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, it is aimed to develop a valid and reliable measurement tool which will allow to measure self-efficacy for designing and using information technology supported materials. The data of the study were collected from 344 social studies teacher candidates. In the study, expert opinion was received for the content validity of the scale and Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were applied for the construct validity of the interpretations made for the measurements. As a result of EFA, a structure consisting of 28 items and four factors and explaining 59.024% of the total variance was obtained. Emerging factors have been named as “Material Creation”, “Use”, “Obtaining Content” and “Transforming Resources into Teaching Materials”. Findings obtained from CFA showed that the structure with 28 items and four factors, which is related to the scale has adequate fit indices (x2/sd=2.535; RMSEA=.067; CFI=.903; SRMR=.053; PNFI=.769; IFI =.904, PGFI=.712). The Cronbach Alpha reliability coefficients for the reliability of the measurements obtained from the the scale were found to be within acceptable limits. Based on these findings, it is thought that the scale is a measurement tool that produces valid and reliable measurements and it can be used in determining self-efficacy levels for designing and using information technology supported materials.

Bu araştırmada bilişim teknolojisi destekli materyal tasarlama ve kullanmaya yönelik öz yeterlikleri ölçmeye imkân sağlayacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 344 sosyal bilgiler öğretmeni adayından toplanmıştır. Araştırmada ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, ölçümlerden yapılan yorumların yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA sonucunda toplam varyansın %59,024’ünü açıklayan, 28 madde ve dört faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler “Materyal Oluşturma”, “Kullanım”, “İçerik Elde Etme” ve “Kaynakları Öğretim Materyaline Dönüştürme” olarak adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen bulgular ölçeğe ilişkin 28 madde ve dört faktörlü yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin uyum indeksleri x2/sd=2,535; RMSEA=,067; CFI=,903; SRMR=,053; PNFI=,769; IFI=,904, PGFI=,712 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğine yönelik Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı saptanmıştır. Ölçekteki maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla düzeltilmiş madde toplam korelasyonu ile %27’lik alt üst grup karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Madde analizinden elde edilen bulgular, ölçekte yer alan maddelerin tamamının ayırt edici olduğunu göstermiştir. Bu bulgulara dayanarak ölçeğin geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve bilişim teknolojisi destekli materyal tasarlama ve kullanmaya yönelik öz yeterlik düzeylerini belirlemede kullanılabileceği düşünülmektedir.