Predicting Academic Successes of Students on “Teaching Principles and Methods” Courses


Tan Ş.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.239-266, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main purpose of this study is predicting academic successes of students on final exam of “Teaching Principles and Methods” courses. Arithmetic means of predictor variables were compared by programs: Teaching of Music, Turkish Language, English Language and Counseling and Psychological Guidance. In this study, the predictor equations of final exam performances were reported and interpreted both for programs and overall. Multiple regression analyses revealed that the following 3 variables contributed significantly to the prediction of students’ achievements on final exam of “Teaching Principles and Methods” courses: “Score gained in-class activities”, “first year grade of university”, and “accomplishing all course requirement and responsibilities.” The variable of “application score” was found a significant predictor for all programs. The variable of “first year grade of university” was a significant predictor for Turkish Language, English Language and Counseling and psychological Guidance programs. The variable of “accomplishing all course requirements and responsibilities” was a significant predictor for Music and English Language programs. The variable of “University entrance score” was found a significant predictor when all programs treated as a group. 

Bu çalışmanın temel amacı öğrencilerin ÖİY (Öğretim İlke ve Yöntemleri) dersinin final sınavındaki akademik başarılarının yordanmasıdır. Final sınavındaki başarıyı yordamada kullanılan yordayıcı değişkenlerin Müzik, Türkçe, İngilizce Öğretmenliği ve RPD (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) programları için elde edilen aritmetik ortalamalar karşılaştırılmıştır. Çalışmada, hem programlara göre hem de tüm programlar için final sınavındaki başarının yordanmasına yönelik elde edilen regresyon eşitlikleri rapor edilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak ÖİY dersindeki başarı bölümler bazında yordandığında, üç değişken yordayıcı olarak önemli bulunmuştur: Uygulama puanı, üniversite birinci sınıf not ortalaması ve ders sorumluluklarını yerine getirme. “Uygulama puanı” değişkeni tüm bölümlerde, “üniversite birinci sınıf not ortalaması” değişkeni RPD, Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği programlarında ve “ders sorumluluklarını yerine getirme” değişkeni de Müzik ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde yordayıcı olarak anlamlı çıkmıştır. Tüm programlar için ÖİY dersindeki başarı yordandığında, bölümler bazında anlamlı çıkan değişkenlere ek olarak “ÖSS giriş puanı” değişkeni de yordayıcı olarak anlamlı bulunmuştur.