FRACTAL CHANGE OF FACADES OF HIGH-RISE BUILDINGS ACCORDING TO ARCHITECTURAL PERIODS


Creative Commons License

Yıldız A., Dinç Kalaycı P.

Guven Plus Grup Danismanlik, A.S., vol.0, no.26, pp.220-243, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

  In this study, using fractal analysis method, highrise buildings from different historical periods are analyzed according to a) silhouette and (b) form+ornament+material variables. Purpose: The hypothesis of the study; although tall buildings are often criticized as monotonous and simple glass boxes, it is on the idea that buildings have a high variety and richness of detail when measured numerically. Method: In this direction, eight architectural periods were determined for tall buildings and fractal analyzes were carried out on five well-known structures belonging to each period. Results: All evaluated structures had low fractal values in terms of silhouette variable (DS) and high fractal values in terms of form+ornament+material variable (DFOM). The period with the lowest value in terms of facade detail is the International Period, while the period with the highest value is the Free Form Period. In terms of the detail of the building silhouette, the Technological Period stands out. Conclusion: Contrary to popular belief, tall buildings are rather complex and diverse structures, rather than monotonous and uniform glass boxes. Tall building designs will continue to be important in the future as more complex and diverse structures. Keywords: Tall Building Design, Architectural Periods, Form, Façade, Fractal Analysis Method

 Bu çalışmada sayısal bir yöntem olan fraktal analiz yöntemi kullanılarak, farklı tarihsel dönemlere ait yüksek yapı örneklerinin a) silüet ve (b) form+süsleme+malzeme değişkenlerine göre sayısal analizleri yapılmaktadır. Amaç: Çalışmanın hipotezi; yüksek yapılar genellikle monoton ve tekdüze cam kutular olarak eleştirilmelerine rağmen, sayısal olarak ölçüldüklerinde yapıların yüksek çeşitlilik ve detay zenginliğine sahip oldukları fikri üzerinedir. Metot: Bu doğrultuda yüksek yapılar için sekiz mimari dönem belirlenmiş ve her bir döneme ait tanınmış beşer yapı üzerinden fractal analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Değerlendirilen tüm yapılar silüet değişkeni (DS) bakımından düşük, form+süsleme+malzeme değişkeni (DFOM) bakımından ise yüksek fraktal değerler almıştır. Cephe detay bakımından en düşük değere sahip dönem, Uluslararası Dönemdir. En yüksek değere sahip dönem ise Serbest Form Dönemidir. Yapı silüeti detaylılığı açısından ise Teknolojik Dönem öne çıkmaktadır. Sonuç: Yüksek yapılar tasarımsal açıdan sanılanın aksine monoton ve tek düze cam kutular olmak yerine, oldukça karmaşık ve çeşitliliğe sahip yapılardır. Yüksek yapı tasarımları gelecekte daha karmaşık ve çeşitliliğe sahip yapılar olarak önemini sürdürmeye devam edecektir. Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapı Tasarımı, Mimari Dönemler, Form, Cephe, Fraktal Analiz Yöntemi