Possible Risk Factors for Recurrence After Removal of Thyroglossal Duct Cysts with the Sistrunk Procedure


Creative Commons License

Şahin M. M., Cebeci S., Uzunoğlu E., Cesur G., Düzlü M., Karamert R., ...More

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.28, no.3, pp.275-281, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

Objective: To evaluate the risk factors except surgery that may affect the recurrence rate of thyroglossal duct cysts (TGDCs).

Material and Methods: The patients who had undergone surgery for TGDCs between 2009 and 2019 were examined. Cases operated with a technique other than the Sistrunk procedure and the revision cases were excluded from the study. Age and gender distributions, complaints, number of infectious attacks, presence of a fistula, radiological imaging, mass characteristics, surgical findings, hospitalization time, pathological examination results, and presence of complications were assessed. The effects of these parameters on the recurrence were investigated.

Results: Fifty-eight patients were included in the study (43.1%, 25 females and 56.9%, 33 males). The mean age was 21.53±19.19 years (range: 2-78 years). The most common complaint was neck mass (n=49, 84.5%). Fifteen patients (25.9%) had a fistulized skin lesion. The most common location was the infrahyoid region(46.6%). The recurrence rate was found to be 13.8% (8/58). The mean recurrence time was 1.8 years. In two patients’ pathological examination revealed papillary thyroid cancer (3.4%). The recurrence rates in the patients who had pain, fistulized skin lesions, and masses located above the hyoid level were found to be statistically significant (p=0.01, p<0.01, p=0.03, respectively).

Conclusion: Location of the mass, presence of pain, and fistulized skin lesions are the factors affecting the recurrence in the patients undergoing the Sistrunk procedure.

Keywords: Thyroglossal duct; cyst; fistula; recurrence; the Sistrunk procedure

ÖZET

Amaç: Tiroglossal kanal kistleri [thyroglossal duct cysts (TGDC)]nin nüks oranını etkileyebilecek cerrahi yöntem dışı risk faktörlerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: 2009-2019 yılları arasında,TGDC sebebiyle ameliyat edilen hastalar incelendi. Sistrunk prosedürü dışında bir teknikle opere edilen olgular ve revizyon olguları çalışma dışı bırakıldı. Yaş ve cinsiyet dağılımları, semptomlar, enfeksiyon atağı sayısı, fistül varlığı, radyolojik görüntüleme, kitle özellikleri, cerrahi bulgular, hastanede yatış süresi, patolojik muayene sonuçları ve komplikasyon varlığı değerlendirildi. Bu parametrelerin, nüks üzerine etkileri araştırıldı.

Bulgular: Elli sekiz hasta çalışmaya dâhil edildi (25 kadın %43,1; 33 erkek %56,9). Ortalama yaş, 21,53±19,19 (dağılım: 2-78) yıl idi. En sık şikâyet (n=49; %84,5) boyun kitlesi idi. On beş (%25,9) hastada fistülize cilt lezyonu vardı. En sık yerleşim yeri (%46,6), infrahiyoid bölge idi. Nüks oranı %13,8 (8/58) olarak bulundu. Ortalama nüks süresi 1,8 yıldı. İki hastanın patolojik incelemesinde , papiller tiroid kanseri (%3,4) saptandı. Ağrı, fistülize cilt lezyonları ve hiyoid düzeyinin üzerinde yerleşimli kitle bulunan hastalarda, nüks oranları istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,01; p<0,01; p=0,03).

Sonuç: Kitlenin yeri, ağrı varlığı ve fistülize cilt lezyonları, Sistrunk prosedürüne tabi tutulan hastalarda nüksü etkileyen faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Tiroglossal kanal; kist; fistül; nüks; Sistrunk prosedürü