Acil Servise Başvuran Kronik ve Akut Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması


Tekeli A., Bodur İ., Öztürk B., Akca Çağlar A., Açıkel S. B., Çolak B., ...More

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.55, no.1, pp.39-44, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Ebeveynlerin kronik hastalığı olan çocuğa sahip olması yașam kalitelerini ve ruhsal durumlarını olumsuz etkilemektedir. Çalıșmamızda, kronik hastalığı olan ve önceden sağlıklı akut hastalık ile acil servise bașvuran çocukların annelerinde sürekli ve durumluk kaygı düzeyleri ile depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirmesi amaçlanmıștır. Gereç-Yöntem: Çalıșmamız prospektif kesitsel bir çalıșmadır. Çocuk Acil Kliniğine önceden sağlıklı ve akut hastalık ile bașvuran çocukların anneleri ile kronik hastalığı olan çocukların anneleri çalıșmaya dahil edildi. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (State Trait Anxiety InventorySTAI) çalıșmaya katılan tüm annelere uygulandı. Olguların sosyodemografik verileri veri toplama formu ile elde edildi. SPSS (Statistical Package for Social Sciences software for Windows) 23.0 paket programı verilerin analizi için kullanıldı. Bulgular: Çalıșmaya 101 (%49) kronik ve 105 (%51) akut hastalığı olan çocukların anneleri dahil edilmiștir. Akut ve kronik hastalığı olan çocukları olan anneler arasında, sürekli kaygı düzeyi ve BDÖ puanları yönünden anlamlı farklılık saptanmıștır (sırasıyla p=0,004; 0,001).Durumluk kaygı düzeyi puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıștır (p=0,778). Hastalar, BDÖ'nin kesme puanı (17 puan) dikkate alınarak muhtemel depresyon açısından ikiye ayrıldığında kronik hastalığı olan çocukların annelerinde akut hastalığı olan çocukların annelerine göre yüksek risk saptanmıștır ( 2=8,641; p=0,004).Kronik hastalığı olan çocuğa sahip ebeveynlerin eğitim ve sosyoekonomik düzeylerinin daha düșük olduğu saptanmıștır. Sonuç: Çalıșmamızda kronik hastalığı olan çocukların annelerinde sürekli kaygı düzeyleri ve depresif belirti oranları önceden sağlıklı ve akut nedenle acil servise bașvuran çocuk annelerine göre anlamlı yüksek tespit edilmiștir. Kronik hastalığı olan çocukların ebeveynleri ruhsal etkilenim açısından değerlendirilmeli, depresyon ve anksiyete gibi bozukluklar tespit edildiğinde psikolojik yardım almaları sağlanmalıdır.