Terapötik İletişim Yöntemi Olarak Dijital Hikâye Anlatımının Pediatri Hemşireliğinde Kullanımı: Literatür İncelemesi


Creative Commons License

Erdoğan B., Altay N.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-9, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The storytelling method is suitable for use in many areas of

health and almost all age groups. Storytelling improves the

problem solving skills and imagination of individuals,

supports their creativity, positively affects their social

development and communication skills, and is used as a

therapeutic communication method. The use of effective

communication methods in relations with children and care

provided is very important for nurses. This study aims to

explain the studies in the field of nursing, the purpose of use

and the effectiveness of digital storytelling, which is a

method based on the therapeutic communication method,

which is based on the method of storytelling and supported

by adding digital elements to the method.

Hikâye anlatım yöntemi, sağlığın birçok alanında ve

neredeyse tüm yaş gruplarında kullanıma uygun bir

yöntemdir. Hikâye anlatımı, bireylerin problem çözme

becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmekte,

yaratıcılıklarını desteklemekte, sosyal gelişimlerini, iletişim

kurma yeteneklerini olumlu yönde etkilemekte ve terapötik

iletişim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Çocuklarla

kurulan ilişkilerde ve sağlanan bakımda etkili iletişim

yöntemlerinin kullanımı hemşireler açısından oldukça

önemlidir. Bu çalışma, terapötik iletişim yöntemlerinden

hikâye anlatımı yönteminin esas alındığı ve yönteme dijital

elementlerin eklenmesiyle zenginleştirilen bir yöntem olan

dijital hikâye anlatımıyla ilgili hemşirelik alanında yapılan

çalışmaları, kullanım amaçlarını ve etkinliğini açıklamayı

amaçlamaktadır.