Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kardiyak Otonom Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi


Candemir M.

İç Hastalıkları Kış Okulu, 6-9 Şubat 2020, Girne/KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 February 2020, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.15

Abstract

SS-09 AILEVI AKDENIZ ATEŞI HASTALARINDA KARDIYAK OTONOM SINIR SISTEMININ DEĞERLENDIRILMESI

Mustafa Candemir

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara

AMAÇ: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) hastalarında kardiyak otonom sistemde bozulma olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı AAA hastalarında 24 saatlik Holter EKG kaydında

kardiyak otonom sinir sistemini (OSS) değerlendirebilen kalp hızı değişkenliği (KHD) ve kalp hızı türbülansı (KHT) parametrelerini kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

YÖNTEM: Çalışmaya 43 AAA hastası ile 45 sağlıklı kontrol grubu alındı. Tüm katılımcılara 24 saatlik Holter EKG kaydı yapıldı. Holter kaydında KHD’nin tüm parametreleri

(VLF, LF, HF, SDNN, SDANN, ASDNN, rMSSD, pNN50) ve KHT’nin parametreleri [Tonset (TO) and Tslope (TS)] kaydedildi. Tüm katılımcılar KHT parametrelerine göre üç gruba

ayrıldı (KHT–0:normal TO, TS; KHT–1:anormal TO veya TS; KHT–2:anormal TO ve TS).

BULGULAR: Tüm KHD parametreleri (VLF, LF, HF, SDNN, SDANN, ASDNN, rMSSD, pNN50) AAA hastalarında kontrol grubuna göre azalmıştı (p<0.05 tüm parametreler

için). Hastalık süresi ile KHD parametreleri arasında negatif yönlü bir ilişki mevcut idi. 43 AAA hastasının 15’i (%35), 45 kontrol grubu hastasının ise sadece 9’u (%20) KHT-

1 grubunda idi (p=0.019). Ayrıca 9 (%21) AAA hastası KHT-2 grubunda iken hiçbir kontrol hastası KHT-2 grubunda bulunmuyordu (p <0.001).

SONUÇ: Bu çalışma AAA hastalarında kardiyak otonom sinir sisteminde normalde baskın olan parasempatik etkinin azaldığını (bozulan KHD ve KHT parametreleri)

göstermiştir. Bu sonuç ise AAA hastalarında aritmiye yatkınlık olabileceğini göstermektedir.

ANAHTAR KELIMELER: Ailevi akdeniz ateşi, aritmi, kalp hızı değişkenliği, kalp hızı türbülansı, otonom sinir sistemi

Tablo 1. Holter parametrelerinin ailevi akdeniz ateşi ve kontrol grubunda karşılaştırılması

Ailevi Akdeniz Ateşi (n=43) Kontrol (n=45) P

Minimum kalp hızı 44.03±8.31 45.30±7.90 0.376

Ort. Kalp hızı 79.17±7.45 76.90±7.24 0.074

Maksimum kalp hızı 147.11±20.20 149.85±23.07 0.474

Total QRS 104252.50(92811.25-10921500) 103286.00(95421.00-114312.00) 0.371

VLF 31.91 ± 8.63 34.99 ± 7.08 0.028

LF 25.51 (17.51-30.47) 28.22 (24.54-30.70) 0.016

HF 14.88(11.10-17.22) 18.42 (15.44-20.73) 0.034

LF/HF ratio 1.69±0.51 1.56±0.35 0.020

SDNN 148.60 ±39.42 156.34 ± 29.26 0.029

SDANN 134.66 ± 39.72 142.80 ± 27.41 0.038

ASDNN 59.93 ± 17.16 68.93 ± 10.40 0.031

rMSSD 35.85 ± 11.03 41.98 ±8.7 0.016

pNN50 13.19 (9.32-19.51) 16.76 (13.00-20.55) 0.005

VEA 17.50(12.00-38.00) 17.00(12.00-40.00) 0.755

VLF: very low frequency, LF: low frequency power, HF: high frequency power, LF/HF ratio: ratio of power in low/high frequency, Mean NN: the mean of all normal RR intervals,

SDNN: standard deviation of normal to normal R wave in the entire recording, SDANN: standard deviation of the averages of all normal to-normal RR intervals in all 5-min

segments of the entire recording, ASDNN: average standard deviation of the averages of all normal to-normal RR intervals in all 5-min segments of the entire recording, rMSSD:

root mean square of the mean of the squared difference of two consecutive R-R intervals, pNN50: Percent of the differences between the adjacent normal-to-normal intervals

>50 ms, VEA: Ventriküler ekstra atım

Tablo 2. Ailevi Akdeniz Ateşi ile kontrol grubunun kalp hızı türbülansı parametrelerine göre gruplandırılması

AAA (n=43) Kontrol (n=45) p

KHT-0, n (%) 19(44) 36(80) <0.001

KHT-1, n (%) 15(35) 9(20) 0.019

KHT-2, n (%) 9(21) 0 <0.001