THE SYMBOLS CONTAINED IN THE TURKISH MYTHOLOGY ARE ÖZDEMİR YEMENCİOĞLU'S REFLECTONS OF HIS WORKS


Creative Commons License

Yayan G. H., Karakuş B.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.13, pp.64-72, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 13
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31569/asrjournal.47
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.64-72
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Mythologies have an important place in transfusing the social lives, cultures, faiths of the society to the new generations. From this aspect, it is unquestionably accepted that the mythologies make up the past memory of societies and in every society, they have significant roles in the transfer of cultures, religious beliefs, lifestyles, myths, and ethical understandings, as well as having a place in art and ties to it.Thesemythological elements used in all areas of plastic art have also been among thematic subjects of contemporary painting.Many of the mythological subjects, especially from past cultures, were reconsidered by artists in the context of contemporary art and brought new perspectives in the field of art with their works.Özdemir, who frequently uses symbols in Turkish mythology in his works, is one of our successful artists who has gone on to meet his audience using contemporary painting techniques to reflect his thoughts with the color, symbol and mythological elements he uses in his works.In the study, the artist's works were examined based on their relationship between myths.In addition, the works of the artist were evaluated in detail by scanning the literature and work analysis of qualitative research methods in this research.


Key words:Turkish Mythology, Özdemir Yemencioğlu, Symbol

Mitolojiler, toplumların sosyal yaşantı, kültür ve inançlarının yeni nesillere aktarımında oldukça önemli rollere sahiptir. Bu yönüyle mitolojinin, toplumların geçmiş belleğini oluşturduğu ve her toplumda; kültürlerin aktarılmasında, dini inanışlarında, yaşam biçimlerinde, efsanelerinde ve etik anlayışlarında önemli rolleri yanında sanattaki yeri ve sanatla olan bağları da tartışmasız kabul görmektedir. Plastik sanatların her alanında kullanılan bu mitolojik ögeler, çağdaş resim sanatının da tematik konuları arasında da yer bulmuştur.Özellikle geçmiş kültürlere ait olan mitolojik konuların çoğu çağdaş sanat bağlamında sanatçılar tarafından yeniden ele alınarak eserleriyle sanat alanında yeni bakış açılarını da beraberinde getirmişlerdir. Eserlerinde Türk mitolojisindeki sembolleri sıklıkla kullanan Özdemir Yemencioğlu’da eserlerinde kullandığı renk, sembol ve mitolojik unsurlarla yansıtmak istediği düşüncelerini çağdaş resim sanatı tekniklerini de kullanarak izleyicileriyle buluşturma yoluna gitmiş başarılı sanatçılarımızdan birisidir.Çalışmada sanatçının eserleri, mitler arasındaki ilişkilerinden yola çıkılarak incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile sanatçının eserleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler:Türk Mitolojisi, Özdemir Yemencioğlu, Sembol