Mavi Işık Maruziyeti ve Maruziyet Süresinin Ratların Puberte Süreci Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi


Kılınç Uğurlu A., Bideci A., Demirel M. A., Take Kaplanoğlu G., Dayanır D., Gülbahar Ö., ...More

XXVI. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2022, vol.1, pp.46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş:

Son 10 yılda tablet, telefon gibi mavi ışık (MI) kaynaklarının kullanımı her yaş grubunda artış göstermiştir.

Covid-19 pandemisi nedeniyle çocukluk çağında ekrana maruz kalma süresi artmıştır. Pandemi döneminde

pandemi öncesi döneme göre erken ergenlik ve ergenlik temposu hızlanan vakalarda artış olduğunu

gösteren çalışmalar mevcuttur Bununla birlikte, ergenlik sürecinde MI maruziyetinin etkileri net değildir.

Çalışmamızda MI maruziyetinin ve maruz kalma süresinin puberte üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem:

Postnatal 21 günlük 18 adet dişi Sprague Dawley rat, her grup altı rattan oluşacak şekilde üç gruba ayrıldı (Kontrol Grubu

(KG), Deney Grubu-1 (DG-1), Deney Grubu-2 (DG-2)) KG, 12/12 saatlik aydınlık-karanlık döngü ile standart koşullar altında

tutuldu. DG-1 ve DG-2 sıçanları sırasıyla 6 saat ve 12 saat boyunca MI’ ya (450-470 nm / irradians 0.03 uW/cm2) maruz bırakıldı.

Sıçanlar pubertenin ilk belirtilerine kadar MI’ ya maruz bırakıldı ve daha sonra ötenazi yapıldı. Serum FSH,LH,Estrodiol,te

stosteron,DHEA-S,leptin,melatonin ELISA yöntemi ile çalışıldı. Histomorfolojik inceleme için over ve uterus diseke edildi.

Bulgular:

KG, DG-1 ve DG-2’nin puberte giriş günlerinin medyanları sırasıyla 38., 32. ve 30. gündü. (p: 0.001) Grupların ergenliğe

giriş günü ile MI’ ya maruz kalma ve maruz kalma süreleri arasında negatif korelasyon bulundu.(r:-0.910, p<0.001)

Tüm grupların FSH, testosteron, DHEA-S, leptin düzeyleri benzerdi. (p> 0.05) Ancak DG-1’in LH ve östradiol

düzeyleri KG’ye göre daha yüksekti. (p:0.027) MI maruziyeti, maruziyet süresi ve melatonin düzeyleri arasında

negatif korelasyon saptandı.(ro:-0.537, p:0.048) Over dokusu tüm gruplarda pubertal dönem ile uyumluydu.

MI maruz kalma süresi arttıkça overde kapiller dilatasyon ve medullada ödem artışı gözlendi. Uzun süreli

maruz kalma polikistik over benzeri morfolojik değişikliklere ve granüloza hücrelerinde apoptoza neden oldu.

Sonuçlar:

Çalışmamız, MI maruziyetinin ergenlik üzerindeki etkilerini gösteren ilk çalışmadır. MI maruziyeti ve maruz kalma süresi

erken ergenliğe yol açmaktadır. MI maruziyet süresinin artması ile overlerde PCO benzeri görünüm, inflamasyon ve

apoptoz görüldü.

Anahtar Kelimeler: Ma