Bireysel Çalgısı Üflemeli Olan Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Çalgılarını Kullanım Durumuları


Yıldız G., ÖZÇELİK S.

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 July 2020, pp.125-133

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125-133

Abstract

Bu araştırma mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan mezun olmuş bireysel çalgısı üflemeli çalgı olan müzik öğretmenlerinin, ana çalgılarını derslerinde ne sıklıkla kullandıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın deseni nitel bir yaklaşımla tarama çalışması olarak benimsenmiştir. Araştırmada tarama araştırmasının bir türü olan kesitsel araştırma kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçelerinde MEB’e bağlı; ilkokul, orta okul ve lise kademelerinde görev yapan, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndan mezun olmuş, bireysel çalgısı üflemeli olan 32 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Bilgi toplamaya dayalı çoktan seçmeli, açık uçlu, evet-hayır ve beşli likert tipindeki 28 sorudan oluşan anketle; müzik derslerinde ana çalgı dışında kullanılan çalgılar, çalışılan kurumda uygulanan müzik eğitim programlarının ağırlıklı olarak hangi çalgıları kullanmaya elverişli oluşu, şarkılara çalgıyla eşlik etmenin ders hakimiyetine olan etkisi, üniversitede alınan eğitimin müzik dersine yansımaları, farklı tarzda olan şarkılara eşlik edebilme durumu, ders içinde ana çalgının eşlik enstrümanlarına göre daha az kullanımının ana çalgıya karşı ilginin ve hakimiyetin azalmasına etkisi ve görev yapılan kademeye göre çalgının kullanım sıklığını belirlemek amaçlı sorular yöneltilmiştir. Anketin uygulanması için Google Formlar kullanılarak sorular oluşturulmuş ve mail yoluyla katılımcılara ulaştırılmıştır. Uygulanan anketten elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin derslerinde ana çalgılarını büyük ölçüde kullandıkları, bu kullanım durumunun görev yapılan kademeye göre değişkenlik gösterdiğini ancak okul çalgılarını ana çalgılarından daha çok kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.