Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi Bilgi ve Korunma Yolları Hakkında Sağlık Teknikeri Adaylarının Farkındalık Düzeyleri


Bali E. B. , Tanalp T. D. , Çelebi İ.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.26, no.1, pp.67-77, 2021 (ESCI)

Abstract

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da yeni tanımlanan bir β-koronavirüsün neden olduğu hastalığı pandemik olarak ilan etmiş ve koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırmıştır. Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili bilgi, davranış ve tutumlarına yönelik farkındalıkları bu pandemik hastalığa etkili çözüm bulabilmede hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, sağlık teknikeri adaylarının COVID-19 bilgi ve korunma yolları hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Araştırmaya Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan toplamda 906 sağlık teknikeri adayı katılmıştır. Literatüre göre hazırlanmış anket formu adaylara e-posta yoluyla gönderilmiş ve adaylardan gönüllü olarak anketi yanıtlamaları istenmiştir. Veriler Ki-kare, Mann Whitney U ve korelasyon testleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularında, COVID-19 dünyada alınan önlemlere karşı endişe düzeyi ile COVID-19 endişe düzeyi arasında pozitif yönlü orta düzeyde (r= 0.512, p= 0.000) korelasyon tespit edilmiştir. COVID-19’a karşı dünyada alınan önlemler, birinci sınıf öğrencilerinde, COVID-19 bilgi puanları sağlık meslek lisesi mezunlarında, hastalıktan korunma yolu puanları ise kadınlarda daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Dünya’da ve Türkiye’de COVID-19’a karşı alınan önlemlerin yeterliliği ve bilgi puanları programlara göre anlamlı farklılık (p< 0.05) göstermiştir. Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda, sağlık teknikeri adaylarının COVID-19 hakkında iyi bir bilgi düzeyine sahip oldukları ve mevcut pandemik hastalık için alınması gereken önlemlerle ilgili yüksek farkındalıkları olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten, adayların COVID19 ile ilgili endişe düzeyleri özellikle kronik hastalığı olanlarda ve kadınlarda daha fazla bulunmuştur. Adaylar hastalıkla ilgili endişeli olmalarına rağmen, Türkiye’de alınan önlemleri dünyada alınan önlemlerden daha yeterli bulmuştur. Bu açıdan adaylar ülkemizin sağlık politikalarına ve pandemi ile ilgili ülkemizde alınan önlemlere güven duymaktadır. Sonuç olarak, bu araştırma pandemik hastalıklara yönelik önlem alabilmek ve çözüm üretebilmek için Türkiye’de daha kapsamlı farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: COVID-19; Koronavirüs; Pandemik; Farkındalık