ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KÜRESEL SORU


Creative Commons License

Palaz T., Akbaba B.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.13, no.27, pp.1213-1240, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to determine how secondary school students perceived global problems and to demonstrate how these global problems were handled in social studies classes, the problems that were encountered in the teaching process of global problems and the things to be done to develop the teaching of global issues. The participants of the study included 7th class students, who conduct scientific studies in social studies. The participants of this study were selected throughmaximum variation sampling and convenient sampling methods under purposeful sampling. Therefore, a total of 30 secondary school students participated in the present study. The data of the study were gathered through semi-structured interview forms that were developed by the researcher in line with both the related literature and expert opinions. The data of the study was gathered by a face to face approach. The data of the study were analysed through descriptive and content analysis. Some of the results of the present study were as follows: (1) According to students, the most important thing to raise students who are sensitive to global problems was to use visualizations in the classroom during teaching. Arranging school excursions, raising the awareness of students towards global issues, encouraging group work, using drama in the classroom, making the lesson entertaining, building cause-effect relationship during teaching, fostering student responsibility for learning and meeting with experts were other practices to be done in this matter. (2) According to students, campaigns, seminars and excursions should be arranged, posters should be printed, collaboration between school and non-governmental organizations were built and such activities as tree planting or garbage collecting were arranged in schools in order to contribute to the resolving of global problems. Results of the study were discussed in line with the related literature and some suggestions were presented.

Bu araştırmanın amacı küresel sorunları ortaokul öğrencilerinin; nasıl algıladıklarını, bu sorunlara sosyal bilgiler dersinde nasıl yer verildiğini, küresel sorunların öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunların neler olduğunu ve bu konularda yapılacak öğretimin geliştirilmesi için neler yapılabileceğini belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 öğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaokul 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ve kolay ulaşılabilir örnekleme birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeye sahip yerleşim alanında bulunan 3 okuldan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından ilgili alan yazına ve uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şunlardır: (1) Öğrencilere göre küresel sorunlara duyarlı öğrenci yetiştirmede yapılması gereken en önemli şey derslerin görselleştirilmesidir. Geziler düzenlenmesi, öğrencilerin küresel sorunlara yönelik bilinçlendirilmesi, grupla çalışmanın teşvik edilmesi, derslerin dramalaştırılması, derslerin eğlenceli hale getirilmesi, derslerde neden-sonuç ilişkisinin kurulması, öğrencinin sorumluluk alması ve uzman kişilerle görüşülmesi bu konuda gerçekleştirilmesi gereken diğer uygulamalardır. (2) Öğrencilere göre küresel sorunların çözümü için okullarda kampanya, seminer ve geziler düzenlenmeli, afişler bastırılmalı, STK’lar ile işbirliği içine girilmeli ve ağaç dikme ve çöp toplama gibi etkinlikler yapılmalıdır. Araştırma sonuçları ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.