9.Sınıf İş ve Enerji Ünitesinde Öğrencilerin Kavram Yanılgılarını İyileştirmede Algodoo Yazılımı İle Desteklenen Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanımı


Çatak O., Kanlı U.

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, 9. sınıf öğrencilerinin iş ve enerji ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarını iyileştirmede Algodoo yazılımı ile desteklenen kavramsal değişim metinlerinin (KDM) kullanımı amaçlanmıştır. Algodoo yazılımı; öğretmenler için 2B fizik simülasyon ve animasyonlar oluşturmada, kullanımı kolay ve öğrencilerin fiziği keşfetmelerine olanak tanıyan görsel olarak çekici sahneler içeren bir ara yüzdür (Gregorcic & Bodin, 2017). Diğer taraftan; iş ve enerji ünitesinde öğrencilerin daha önceki öğrenim yaşantılarından veya günlük yaşamdaki gözlemlerinden dolayı çeşitli ön bilgilere sahip olduğu ve hatta bu ön bilgilerden bazılarının da kavram yanılgıları olduğu vurgulanmaktadır. Alanyazında eğer öğrenciler bir takım kavram yanılgılarını bu süreç içerisinde edinmişlerse bunları düzeltmenin kolay olmadığı da vurgulanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak yürütülen araştırma Yozgat ili Sorgun ilçesinde bulunan bir ortaöğretim kurumunun dokuzuncu sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde, araştırmanın amacına bağlı olarak derinlemesine araştırma yapmaya olanak tanıyan amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılacak öğrencileri belirlemek için 204 dokuzuncu sınıf öğrencisine “İş ve Enerji” ünitesine ait Toroslu (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testi uygulanmıştır. Kavram yanılgısı testine verilen yanıtlar üç aşamalı olarak değerlendirilerek kavram yanılgısına sahip öğrenciler arasından ve gönüllülük esasına göre üç kız, üç erkek olmak üzere toplam altı öğrenci seçilmiştir. Çalışmada, Berber (2008) tarafından geliştirilmiş “İş ve Enerji” ünitesine ait kavramsal değişim metinlerinden, lise fizik programı kazanımlarına uygun olacak şekilde 11 KDM seçilmiştir. Araştırmacı tarafından kazanımlara ve KDM’lere uygun olacak şekilde Algodoo yazılımı ile animasyonlar geliştirilmiş; bu animasyonlar kavramsal değişim metinlerinin “Anlaşılabilirlik Aşamasında” uygulanmıştır. Geliştirilen animasyonlar iki akademisyenin uzman görüşüne sunulmuş ve bu görüşler doğrultusunda animasyonlara son şekli verilerek on animasyon hazırlanmıştır. Uygulamadan önce katılımcılara Algodoo yazılımının özellikleri, nasıl kullanılacağı ve öğrenci rolleri hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, uygulama esnasında ses kaydı alınmış ve araştırmacı notlarına başvurulmuştur. Araştırmanın veri toplama süreci devam etmekte olup, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilerek araştırmanın amacı doğrultusunda nitel olarak yorumlanacaktır.