Taşkın Ve Kuraklık Risklerinin Dirençli Kentler Üzerinden Değerlendirilmesi: Afetlere Yönelik Varsayımsal Model (Poster)


Döner E. D., Özgür B.

TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ YİRMİÜÇÜNCÜ YUVARLAK MASA TOPLANTISI , Ankara, Turkey, 26 February - 26 March 2021, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

İklim değişikliğine bağlı meydana gelen afetler, ülkeleri çevresel, sosyal, ekonomik açıdan ciddi şekilde etkilemektedir. Bu nedenle, ülkeler afetlere karşı dirençlilik gösterebilmek için çeşitli politikalar geliştirmektedirler. Yağış rejimindeki değişiklikler, artan sıcak hava dalgaları hem kırsal hem de kentsel alanlarda çeşitli afetlere neden olmaktadır. Dirençlilik kavramı, afet riskini azaltma ve uyum sürecinde etkili olmaktadır. Bu çalışma, kuraklık ve taşkın risklerinden yola çıkarak, dirençlilik kavramının nasıl ele alındığını, dirençliliği sağlayacak kurumsal yapıların sorumluluklarını ve riskleri azaltma ve uyum amacıyla geliştirilen kurumsallaşma ilişki biçimlerini varsayımsal bir modele dayalı olarak bütüncül bir çerçevede ele almaktadır. Kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve birçok aktörün etkin rol almasının gerekliliği vurgulanan çalışmada, aktörler arasında güçlü bir ilişki kurmayı hedefleyen karar verme süreci için öneriler geliştirilmektedir. Yatay ve dikey kurumsallaşmanın dirençliliği sağlamadaki önerilerine ek olarak, kuraklık ve taşkın ile mücadele eden varsayımsal toplumun sosyolojik ve psikolojik bağlamda dirençli olmasını sağlayacak eylemler de tanımlanmaktadır.

Çalışma, varsayımsal bir model üzerinden kurgulanmış olup üç temel bölümden oluşmaktadır. Taşkın ve kuraklık risklerini temel alan çerçevenin ilk bölümünde, dirençli kentler kavramının teorik çerçevesi incelenmekte olup, ulusal ve uluslararası dünya örneklerinin varsayımsal olarak geliştirilen modeldeki yeri ve önemi tartışılmaktadır.  İkinci bölümde, varsayımsal olarak geliştirilen modelin özellikleri, taşkın ve kuraklık ile ilişkili olarak ulusal ve yerel ölçekteki planlama süreçleri açısından değerlendirilmektedir. Sonuç bölümünde ise, varsayımsal karar verme süreçleri ve kurumsallaşmanın toplumsal dirençlilik ve planlama sürecindeki öneminin tartışılmasının yanı sıra önerilen modelin kısıtları ve geliştirilmesi gereken yönleri değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Varsayımsal Model, Dirençli Kentler, Kurumsallaşma Süreci, Taşkın, Kuraklık