Voleybolda Smaç Kolunun Açısal Kinematik Analizi


Öz E., Göktepe A., Karabörk H., Yıldıran İ., Korkusuz F.

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, no.3, pp.51-56, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmaya, dominant kolu sağ olan 4 bayan 1. lig voleybol oyuncusu (x(yaş)= 21.7±1.5 yıl ,x (boy)=  178±2.9 cm, x(vücut ağırlığı)=
66.3±0.9kg,x(VKİ)
=20.92±1.8kg/m
2,x(spor yaşı)= 11.75±1.8yıl)gönüllüolarakkatılmıştır.Herdenek,rakipsahada bulunanhedef
alana5başarılısmaç vuruşugerçekleştirmiştir.Smaçgörüntüleri,60 fpshızında ikiadetdijitalkamera (DragonflyPointGrey
Research,2006)kullanılarakstereoskopikolarakkaydedilmiştir.Deneklerinhareketiuyguladıklarıyerdegörüntülerikalibreetmek
için1x2x1mboyutunda12adetkontrolnoktasıbulunanbirkalibrasyonkafesikullanılmıştır.İşaretnoktaları,deneklerinvücudunda
beşbölgeye(büyüktrokanter,glenohumeraleklem,humeruslateralepikondil,ulnarstiloidçıkıntı,5.metakarpalkemiğindistalucu)
yerleştirilmiştir. Kamerala r birbir lerineya klaşık90° ola cak şekildesa bitlenmiştir. Fotogr ametrik çözümleme ise Pictra n yazılımı
(Technet GmbH, Germany) kulla nılar ak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ,SPSS10.0 istatistik paket progr amı kullanılar ak
değerlendirilmiştir.Omuz,dirsekve elbileğieklemleriaçılarınınortalamavestandartsapmaları,seçilenbirimzamandaherdeneğe
aitbeşbaşarılısmaçvuruşugörüntüsüvebugörüntülerdeneldeedilentoplamdaikiyüzkar esmaçvuruşugörüntüsükullanılarak
hesaplanmıştır.Sonuçolarak;çalışmadaneldeedilenbulgularagöre,smaçvuruşusırasındaüst ekstremitedeoluşaneklemaçıları
bireysel farklılıklar göstermekte ve bu farklılıkların smaç vuruş kuvvetini etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla ileriki
çalışmalarda,smaçvuruşundatophızıileüstekstremiteeklemaçılarıilişkilendirilmelidir.
Bu çalışmaya, dominant kolu sağ olan 4 bayan 1. lig voleybol oyuncusu (x(yaş)= 21.7±1.5 yıl ,x (boy)=  178±2.9 cm, x(vücut ağırlığı)=
66.3±0.9kg,x(VKİ)
=20.92±1.8kg/m
2,x(spor yaşı)= 11.75±1.8yıl)gönüllüolarakkatılmıştır.Herdenek,rakipsahada bulunanhedef
alana5başarılısmaç vuruşugerçekleştirmiştir.Smaçgörüntüleri,60 fpshızında ikiadetdijitalkamera (DragonflyPointGrey
Research,2006)kullanılarakstereoskopikolarakkaydedilmiştir.Deneklerinhareketiuyguladıklarıyerdegörüntülerikalibreetmek
için1x2x1mboyutunda12adetkontrolnoktasıbulunanbirkalibrasyonkafesikullanılmıştır.İşaretnoktaları,deneklerinvücudunda
beşbölgeye(büyüktrokanter,glenohumeraleklem,humeruslateralepikondil,ulnarstiloidçıkıntı,5.metakarpalkemiğindistalucu)
yerleştirilmiştir. Kamerala r birbir lerineya klaşık90° ola cak şekildesa bitlenmiştir. Fotogr ametrik çözümleme ise Pictra n yazılımı
(Technet GmbH, Germany) kulla nılar ak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ,SPSS10.0 istatistik paket progr amı kullanılar ak
değerlendirilmiştir.Omuz,dirsekve elbileğieklemleriaçılarınınortalamavestandartsapmaları,seçilenbirimzamandaherdeneğe
aitbeşbaşarılısmaçvuruşugörüntüsüvebugörüntülerdeneldeedilentoplamdaikiyüzkar esmaçvuruşugörüntüsükullanılarak
hesaplanmıştır.Sonuçolarak;çalışmadaneldeedilenbulgularagöre,smaçvuruşusırasındaüst ekstremitedeoluşaneklemaçıları
bireysel farklılıklar göstermekte ve bu farklılıkların smaç vuruş kuvvetini etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla ileriki
çalışmalarda,smaçvuruşundatophızıileüstekstremiteeklemaçılarıilişkilendirilmelidir.