Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi


Özbay M., Bağcı H., Uyar Y.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.15, ss.117-136, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 15
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.117-136

Özet

Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumları öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının tutumlarının hangi değişkenlerden etkilendiği incelenmelidir. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediklerini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 320 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplarda T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarında cinsiyet, okuma sıklığı ve süreli yayın takip edip etmeme değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitimin her kademesinde okuma alışkanlığına yönelik tutumları olumlu yönde etkileyecek faaliyetlere yer verilmelidir. Sınıf ve okul kitaplıkları ile kütüphaneler okuma alışkanlığına yönelik olumlu tutumları destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.  

Turkish teachers’ attitudes towards reading habit have an important influence on their students in acquiring reading habit. Thus, the variables affecting the in-service and preservice Turkish teachers’ attitudes towards reading must be investigated. The purpose of this study is to determine if pre-service Turkish teachers’ attitudes towards reading habit show difference depending on various variables. The data were gathered from, 1st, 2nd, 3rd, and 4th graders studying at the Department of Turkish Education in Gazi Education Faculty at Gazi University. Likert type attitude scale was used for gathering data in this research. Independent-Samples T-test, Scheffe Test, One Way ANOVA are used for analyzing the data. The findings of the research assert that pre-service Turkish teachers’ attitudes towards reading habit are influenced by gender, reading frequency, and whether they read periodicals. In this study it is proposed that students at all grades of education must be given activities which have positive influence on attitudes towards reading habits. And, also, the school libraries and public libraries must be arranged to support positive attitudes through reading habits