Comparıson of Dichotomous Item Response Theory Models and Nominal Response Model


Creative Commons License

Çelikten S., Önen E.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.14, no.1, pp.181-203, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ikili kodlama yoluyla puanlanan maddeler için madde tepki kuramı modelleri ile çoklu puanlanan sınıflamalı tepki modelini model-veri uyumu, yetenek kestiriminin doğruluğu ve test bilgi fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma grubu 2012 Seviye Belirleme Sınavına katılan öğrencilerden seçilen 1500 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda istatistiksel analizler R studio yazılımı, Multilog, Lisrel 8.80 ve SPSS paket programları kullanılarak yapılmıştır. Model uyumunu test etmeye yönelik yapılan analizler sonucuna göre genel uyum ve madde uyumu bazında STM, 2PLM ve 3PLM’nin araştırma verisine yeterli düzeyde uyum sergilediği, bu modeller arasında en yüksek uyum sergileyen modelin ise 3PLM olduğu gözlenmiştir. Yetenek parametrelerinin kestirimi açısından ise STM’ nin ikili kodlama yoluyla puanlanan MTK modellerine göre daha doğru yetenek kestirimlerine yol açtığı bulunmuştur. Test bilgi fonksiyonları dikkate alındığında ise STM’nin düşük yetenek ranjında, incelenen bütün ikili kodlama yoluyla puanlanan MTK modellerinden daha fazla bilgi sağladığı gözlenmiştir. Ancak STM’ ye dayalı olarak yetenek kestirimleri daha doğru yapılmış olmasına rağmen söz konusu testin bu model altında, 3PLM’ ye göre yetenek kestirimi konusunda daha az bilgi sağladığı gözlenmiştir. Bununla birlikte STM’nin, çoktan seçmeli test maddeleri için çeldiricilerin etkililiğinin de incelenerek maddelerin tüm yönleriyle test edilip geliştirilmesine yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, STM’nin özellikle uygulamada madde bankası oluşturma çalışmalarına katkı sağlaması beklenilmektedir.