Metaphorical Perception of Preservice Turkish Language and Literature Teachers on Children’s and Juvenile Literature


Creative Commons License

Karakuş Aktan E. N., Bilgin Aksoy G.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.16, no.2, pp.921-933, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.921-933
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to reveal the metaphorical perceptions of preservice Turkish language and literature teachers about children's and juvenile literature. The study was conducted in accordance with the phenomenology pattern. The study group of the study consists of preservice teachers studying at the Department of Turkish Language and Literature Education at a state university in the Central Anatolia region in the fall and spring semesters of the 2017-2018 academic year. A total of 86 preservice teachers participated in the study and the participation was voluntary. A form prepared by the researchers was used to collect the data of the research. In the form, in order to determine the opinions of preservice Turkish language and literature teachers on children's and juvenile literature, a sentence with blanks was included as "Children’s and juvenile literature is similar to.............. because..............". In this way, it was attempted to determine with which metaphors preservice Turkish language and literature teachers put forward their perceptions on children’s and juvenile literature, the reasons of the emerging metaphors and the common features of these metaphors. In the evaluation of the acquired data, content analysis method was used in accordance with the qualitative research design. As a result of the content analysis, it is observed that preservice teachers have produced 80 metaphors for children’s and juvenile literature and these metaphors are classified under five categories. According to the results of the study, it is possible to state that figurative perceptions of preservice teachers towards children’s and juvenile literature are positive. It was identified that preservice teachers mostly produced metaphors in the categories of "excitement - entertainment" and "relief", and also formed metaphors about the educational aspect of children’s and juvenile literature. In addition to this, it was concluded that preservice teachers perceive children's and juvenile literature as a guiding and needed field. 

Bu araştırmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatı ile ilgili metaforik algılarını tespit etmektir. Araştırma, olgubilim (fenomenoloji) desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmaya toplam 86 öğretmen adayı katılmış ve katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma verileri, araştırmacıların hazırlamış oldukları bir formla toplanmıştır. Formda, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla “Çocuk ve gençlik edebiyatı..............a/e benzer çünkü ..............”şeklinde eksik bırakılmış bir cümleye yer verilmiştir. Böylece öğretmen adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatına ilişkin algılarını hangi metaforlarla ifade ettikleri, belirlenen metaforların gerekçeleri ve bu metaforların ortak nitelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi neticesinde, öğretmen adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik 80 metafor oluşturdukları ve bu metaforların beş kategoride toplandığı görülmektedir. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmen adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik metarofik algılarının olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Öğretmen adaylarının çoğunlukla “heyecan verme- eğlendirme” ve “rahatlatma” kategorilerinde metafor ürettikleri, ayrıca çocuk ve gençlik edebiyatının eğitici yönü ile ilgili de metaforlar oluşturdukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte adayların çocuk ve gençlik edebiyatını yol gösterici ve gereksinim duyulan bir alan olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.