Investigation of early term neurodevelopmental treatment-bobath approach results in patients with stroke


Creative Commons License

Yazıcı G., Güçlü Gündüz A., Batur Çağlayan H. Z. , Özkul Ç., Volkan Yazıcı M., Nazlıel B.

TURK SEREBROVASKULER HASTALIKLAR DERGISI, vol.27, no.1, pp.27-33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Nörogelişimsel-Bobath (NDT-B) yaklaşımı, nörolojik hastalığı olan bireylerin değerlendirilmesi ve tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı; iskemik inmeli hastalara akut dönemde uygulanan Nörogelişimsel Tedavi-Bobath (NGT-B) yönteminin fonksiyonel iyileşme üzerine etkilerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya otuz dokuz akut iskemik inmeli hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak NGT-B (n: 21) ve standart rehabilitasyon (SR) (n: 18) gruplarına ayrıldı. Hastalar fizyoterapi programına başlamadan önce ve taburculuktan hemen önce: İnme Rehabilitasyonunda Hareket Değerlendirme Ölçeği (STREAM), Gövde Bozukluk Ölçeği (GBÖ), Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ve Barthel İndeksi (Bİ) ile değerlendirildi. NGT-B grubundaki hastalara rehabilitasyon programı Bobath yöntemine uygun başlatıldı ve her seans 60 dakika olmak üzere; haftada beş gün uygulandı. SR grubuna hastanede uygulanan rutin programındaki egzersizler (pasif eklem hareketi ve yatak içi egzersizler) uygulandı.
BULGULAR: NGT-B’ın, hastanede geçirilen süreyi azalttığı, akut iskemik inme olan bireylerde mobilite ve dengeyi iyileştirmede SR'dan daha etkili olduğu görüldü (ortanca 8 güne karşı 11,5 gün, p = 0.02). İki tedavi yöntemi karşılaştırıldığında, NGT-B grubunda özellikle temel mobilite ve alt ekstremite becerilerinin daha fazla geliştiği görüldü. BDÖ’de yalnızca NGT-B grubunda önemli gelişmeler sağlandı. Her iki grupta da GBÖ ve Bİ ile tedaviler sonrası gelişme gözlendi (p <0.05). Çalışma sırasında herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bobath rehabilitasyonu klasik egzersizlerden farklı olarak görev odaklı, çok tekrarlı ve 24 saati içeren bir rehabilitasyon yaklaşımı olmasından dolayı özürlülük düzeyi üzerine direkt etkisi vardır. Yapılacak olan rehabilitasyon programlarına erken dönemde başlanması ve Bobath yaklaşımıyla desteklenmesi daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.