A Research on the Effect of Feedback on Student Achievement in Teaching Turkish Grammar to Foreigners


Kardaş D. M. , Bayrak Cömert Ö.

TURKISH STUDIES-EDUCATIONAL SCIENCES, vol.16, no.1, pp.423-434, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47423/turkishstudies.47818
  • Journal Name: TURKISH STUDIES-EDUCATIONAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.423-434

Abstract

 Teaching Turkish as a foreign language has gained momentum due to changing political, social, economic and cultural changes. Although the methods to be followed in grammar teaching are different, it is not possible to write and speak in a foreign language without learning the basic rules of a language. One of the basic points of providing functionality to reading, writing, listening and speaking language skills is to gain the learner the basic grammar rules of Turkish. Using various methods and techniques in teaching Turkish language rules starting from A1 basic level saves learning from memorization and provides permanence. Using feedback outside the classroom provides a planned, organized, efficient and successful teaching environment in relation to the measurement and evaluation dimension. In the literature, the effect of feedback on success is generally evaluated on writing skills and only learner papers are taken as basis. There are few studies on systematic and program-based feedback in teaching other language skills and grammar. This study was designed with the experimental design method in order to determine the relationship between feedback and learner achievement. In the study, experimental and control groups consisting of nineteen people who learn Turkish were formed in Necmettin Erbakan University Turkish Teaching Research and Application Center (KONDİL). The researcher systematically and regularly made use of feedback in the teaching of grammar subjects for 18 weeks in the experimental group. The learner success was based on the grammar exam results of the experimental and control groups at the end of A1, A2 and B1 levels, and the t-test analysis method was used to the data analyze. According to the results of the research, it is evaluated that grammar teaching with feedback increases the success.

 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi değişen siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlere bağlı olarak ivme kazanmıştır. Dil bilgisi öğretiminde izlenecek yöntemler farkı olsa da bir dilin temel kurallarını öğrenmeden tam anlamıyla başarılı bir şeklide yabancı dilde yazmak ve konuşmak zaten mümkün değildir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma dil becerilerine işlevsellik kazandırmanın temel noktalarından biri de Türkçenin temel dil bilgisi kurallarını öğreniciye kazandırmaktır. Türkçe dil kurallarının A1 temel seviyeden başlayarak öğretilmesinde çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanılması öğrenimi ezberden kurtarır ve kalıcılığı sağlar. Ders içinde, dışında geribildirimin kullanılması, ölçme ve değerlendirme boyutuyla ilişkili olarak planlı, düzenli, verimli ve başarılı bir öğretim ortamı sağlar. Alanyazında geribildirimin başarıya etkisi genellikle yazma becerisi üzerinden değerlendirilmekte ve sadece öğrenici kâğıtları esas alınmaktadır. Diğer dil becerilerinde ve dil bilgisinin öğretiminde sistemli ve bir programa dayalı geribildirime ilişkin çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma, geribildirim ile öğrenici başarısı arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla deneysel desen yöntemiyle tasarlanmıştır. Çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KONDİL)’de Türkçe öğrenen on dokuz kişiden oluşan deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmacı deney grubunda 18 hafta boyunca dil bilgisi konularının öğretiminde geribildirimden sistemli ve düzenli olarak faydalanmıştır. Öğrenici başarısında deney ve kontrol gruplarının A1, A2 ve B1 seviye sonlarında yapılan dil bilgisi sınav sonuçları esas alınmış ve verilerin analizinde t-testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre geribildirimle yapılan dil bilgisi öğretiminin başarıyı artırdığı değerlendirilmektedir.