Mikro-Öğretim Uygulamalarının Eleştiri Boyutunda İngilizce Öğretmen Adaylarının Görüşleri


Creative Commons License

Saraçoğlu G. K., Gürışık A.

5th International Conference On Curriculum And Instruction, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Öğretmen adaylarının mesleği benimsemeleri hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında kuramla uygulama arasında bağlantı kurmalarına bağlıdır. Öğretmen adaylarının kuram-uygulama bağlantısı kurma becerilerinin gelişmesinde etkili yollardan biri mikro öğretimdir. Mikro öğretim öğretmen adaylarına öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme gibi becerileri kazandırmanın yanı sıra sınıf yönetimi, stresle baş etme, kaygı düzeyini kontrol altına alma, eleştiri alma ve eleştiri yapma gibi becerileri de kazandırmaktadır. Mikro öğretim uygulamalarının birçok boyutu üzerinde çalışmalar yapılmakta ancak geribildirim konusundaki çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamasında kendilerinin ve arkadaşlarının eleştirileri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1.Öğretmen adayları mikro öğretim uygulamalarına ilişkin kendi eleştirilerini nasıl değerlendirmektedir? 2.Öğretmen adayları mikro öğretim uygulamalarına yönelik gözlemci arkadaşlarının eleştirilerini nasıl değerlendirmektedir? Çalışmanın verileri İngilizce öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğretmen adaylarından (29) yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Katılımcılar ölçüt örnekleme (ölçüt: mikro öğretim uygulamalarını bölüm derslerinde yapmış olma) yöntemiyle belirlenmiştir. Görüşmeler araştırmacılar tarafından, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze yapılmıştır. Ortalama 15 dakika süren görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada geçerlik önlemi olarak veri kaynağı çeşitlendirilmiş; güvenirlik önlemi olarak kodlayıcı güvenirliği hesaplanmıştır. Araştırma sorularına ilişkin bulgular 9 tema halinde sunulmuştur. Temalara giren bulgular tablo 1, 2, 3 ve 6 da olumlu ve olumsuz kodlar olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulama videolarını izledikten sonra genellikle kendilerini “heyecandan oldu” (f=11), “tekrarlarla iyiye gidiyor” (f=10) gibi ifadelerle eleştirdikleri, olumsuz ifade olarak ise daha çok “hatalı yönlerini sorguladıkları” (f=17) belirlenmiştir. Öğretmen adayları arkadaşları tarafından eleştirildiğinde “eleştiri alma becerilerinin geliştiğini” (f=13), bu eleştirilerin sonucunda “hatalarını tekrarlamamaya çabaladıklarını” (f=16), arkadaşlarını eleştirirken “yapıcı olmaya çalıştıklarını” (f=17) “eleştiri alma ve yapma becerilerinin geliştiğini” (f=14) söylemişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunluğu meslek yaşamlarında “eleştirmeyi de eleştirilmeyi de sürdüreceklerini” (f=16) belirtmişlerdir. Mikro öğretim sonrasında öğretmen adaylarının kendi kendilerini eleştirmeleri, danışman öğretmenleri ve arkadaşları tarafından eleştiri almaları adayların güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konması açısından yol gösterici nitelikte olduğunu göstermektedir. Çalışmanın en önemli sonucu öğretmen adaylarının aldıkları eleştiriler doğrultusunda eksik veya hatalı yönlerini düzeltme çabalarıdır. Bu sonuçlar öğretmenlik mesleğinin gelişme zorunluluğu nedeniyle mikro öğretim uygulamalarında eleştiri alma ve yapma boyutuna önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.