ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİĞE YÖNELİK İLGİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Biricik S., Önal G. F.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.9, no.1, pp.27-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin müziğe yönelik ilgilerini incelemektir. Çalışma grubunu,

Ankara’da bulunan Ceceli Okulları 5-6-7-8.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya 2018-2019

eğitim- öğretim yılı güz döneminde 28 öğrenci ile 5. sınıf, 39 öğrenciyle 6. sınıf, 59 öğrenciyle 7. sınıf

ve 46 öğrenciyle 8. sınıf toplam 172 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin müziğe yönelik ilgilerini

belirlemeye yönelik veriler elde etmek için, Okay ve ark. (2015) tarafından geliştirilen “Müziğe Yönelik

İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte 5 alt boyutta 29 madde yer almaktadır. Ölçek maddelerinin

değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS

programında frekans, bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü Varyans analizi (ANOVA), farklılığın hangi

gruptan kaynaklandığını bulmak için de Tukey testi uygulanmıştır.

Öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin müziğe yönelik ilgilerinin belirlenmesinde çalgı çalmaya ve konsere

gitmeye yönelik olumsuz tutumlarda kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Buna göre

kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla çalgı çalmaya ve konsere gitmeye yönelik olumsuz

tutum gösterdikleri tespit edilmiştir.