The Comparison of Social Value Perceptions of Students in Combined and Individual Classes


Creative Commons License

Kale M., Demir S.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.Özel sayı, pp.111-118, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The overall aim is to examine the social value perceptions of students in combined and

independent class and to compare combined and independent class in terms of different variables. The

population of the study are the 3rd and 4th primary school students from Akyurt, Çubuk and Kalecik

districts in Ankara Province. The sample of the study consists of 738 students, randomly chosen from

primary schools which have independent and combined classes. A scale developed by Bakaç (2013) was

used to obtain the date after pilot scheme. Standard deviation, mean and Mann Whitney U test were

used in order to get data. The results of the analyses show that students in individual classes have

higher perception of social value than students in combined classes have. Also, a significant difference

was found between students in individual classes and students in combined classes in terms of social

value perceptions, favouring students in individual classes. When the social values perceptions were

examined according to the class grade, no significant difference was found between students of 3rd and

4th grade in terms of social value perceptions.

Genel amacı, birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer

algılarını incelemek ve farklı değişkenler açısından karşılaştırmak olan bu araştırma tarama modelinde

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara İli, Akyurt, Çubuk, Kalecik, ilçeleri ilkokul 3. ve 4.

sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu ilçelerdeki bağımsız ve

birleştirilmiş sınıflara sahip ilkokullar arasından random olarak seçilen toplamda 738 öğrenci

oluşturmaktadır. Bakaç (2013) tarafından geliştirilen ölçek pilot uygulama sonrası veri toplanmasında

kullanılmıştır. Veriler standart sapma, aritmetik ortalama ve Mann Whitney U testi hesaplanarak analiz

edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre; bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin birleştirilmiş

sınıflarda öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek toplumsal değer algısına sahip oldukları

söylenebilir. Ayrıca bağımsız ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer

algıları arasında bağımsız sınıflar lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sınıf seviyelerine göre

toplumsal değer algılarına bakıldığında ise 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer

algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.