COVID-19 hastalarında uzamış D-dimer yüksekliği ve herediter trombofili arasındaki ilişki


Creative Commons License

Yalçın K. S. , Yücetürk H., Kasapoğlu B., Kekilli M.

Journal of medicine and palliative care (Online), vol.3, no.3, pp.147-151, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada herediter trombofili olan ve olmayan hafif Covid-19 hastalarında D-Dimer düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tekrarlayan düşük ve venöz emboli gibi çeşitli nedenlerle daha önce Faktör V leiden (G1691A) mutasyonu, metilen tetrahidrofolat gen mutasyonu (C677T, A1298C), PAI-1 (4G-5G) ve FXIII (V34L) gen mutasyonları bakılmış olan hastalar çalışmaya alındı. Herhangi bir mutasyonu olan hastalar kalıtsal trombofili grubuna, mutasyonu olmayan hastalar kontrol grubuna alındı. Hastaların D-dimer düzeyleri başvurudan en az 25 gün sonra bir kez daha kontrol edilmişti. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar daha önce BioNTech-Pfizer veya CoronaVac aşılarından en az iki doz olmuştu. Bulgular: Çalışmaya 46 (%29,1) erkek ve 112 (%70,9) kadın olmak üzere toplam 158 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 39,08±9,09 idi. Herediter trombofilisi olan 33 (%27,3) erkek, 88 (72,7) kadın toplam 121 hasta birinci grup olarak alındı. Herhangi bir mutasyonu olmayan 13 (%35,1) erkek ve 24 (%64,9) kadın toplam 37 hasta ise kotrol grubu olarak alındı. Kalıtsal trombofili hastalarının 47’sinde (%38,8) Faktör V Leiden, 63’ünde (%52,1) MTHFR gen mutasyonu, 32’sinde (%26,4) PAI-1 ve 12’sinde (%9,9) FXIII gen mutasyonu vardı. Hastaneye yatıştan 20-35 gün sonra her iki grubun D-dimer değerleri incelendiğinde, herediter trombofili grubunun D-dimer düzeyi 667,26 ±354,11, kontrol grubunun D-dimer düzeyi 369,76±3; 173,45 (P=0,031) olarak buluındu. Herediter trombofili grubundaki 23 hastanın ve trombofili olmayan 2 hastanın kontrole geldiklerinde D-dimer düzeyleri 1000ng/ml’nin üzerinde bulundu. Sonuç: Hafif-orta semptomları olan COVID-19 hastalığında uzamış veya yeni ortaya çıkan D-dimer yüksekliği varsa bu hastalarda kalıtsal trombofili olabileceği akılda tutulmalıdır.