Eğitsel Robotik Uygulamaların 21.yy Becerilerine Etkisi


Atasoy B. , Yüksel A. O. , Özdemir S.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.335-336

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.335-336

Özet

Bu çalışmanın amacı eğitsel robotik uygulamalarının öğrencilerin 21.yy becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kang, Kim, Kim ve You (2012) tarafından geliştirilen ve Karakuş (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında öğrenciler 7 hafta boyunca öğrenme yönetimi sistemi üzerinden Arduino ile robotik tasarım derslerine katılmışlar ve etkinliğin sonunda geliştirdikleri ürünleri ile yarışmaya katılmışlardır. Etkinlik 62 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, normal dağılım gösteren durumlarda ilişkili örneklemler için t-tesi, dağılımın normallik koşulunu sağlamadığı durumlarda Wilcoxon işaretli sıralar testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmaların bulguları, eğitsel robotik uygulamaların öğrencilerin 21.yy becerilerinden bilişsel ve duyuşsal alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir artışa sebep olurken, sosyokültürel alt boyutunda anlamlı bir artışa sebep olmadığını göstermiştir. Bu eğitimi alan öğrencilerin 21.yy becerilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçları, eğitsel robotik uygulamaların öğrencilerin 21.yy becerilerinin geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

The purpose of this study is to examine the impact of educational robotics applications on students’ 21st century skills. In the study, pretest-posttest experimental design without control group was used. As a data collection tool, the 21st Century Skills Scale developed by Kang, Kim, Kim and You (2012) and adapted to Turkish by Karakaş (2015) was used. In the research, students participated in robotics design courses with Arduino through the learning management system for 7 weeks. 62 students participated in the competition with their products at the end of the event. In the analysis of the obtained data, the paired sample t-test was used for the data with normal distribution and the Wilcoxon signed rank test and Mann Whitney U test were used when normality is violated. Findings of the study have shown that while educational robotic applications lead to a significant increase in the cognitive and affective sub-dimensions of students’ 21st century skills, they don’t lead to a significant increase in their socio-cultural sub-dimensions. It was also found that there was no significant difference in 21st century skills of students according to gender. The research results show that educational robotic applications can be used as a tool for the development of students' 21st century skills.