E-SPOR: GELENEKSEL SPORCULAR VE E-SPORCULARIN GÖZÜNDEN DİJİTAL OYUN VE GELECEĞİ


Creative Commons License

Yüzbaşıoğlu B., Karaşahinoğlu T., Pekel H. A.

19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.259-260

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-260
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction & Aim: The rapid development of digital games and their evolution from leisure activity to professionalism has brought the concept of e-sports in our lives. Discussions whether e-sports may be considered a sport are still ongoing mostly because of its distinctive features from traditional sports. The aim of this study is to examine the perspectives of traditional athletes and e- sportsmen on digital games and eSports comparatively. Method: The phenomenology model was used in this qualitative study. The study group was determined by using homogeneous sampling method, which is one of the purposive sampling methods, consists of seven elite e-sports players and eight elite basketball players. Two separate focus group interviews were conducted with the participants. Data were analyzed using thematic analysis method. Findings: The codes are grouped under six themes. The views of the participants were examined under the themes of reasons for starting their career, family and environmental support, perspectives on e-sports, society's perspective on e-sports, the effects of esports on health, and the future of e-sports.

Conclusion: While loneliness and peer influence were prominent reasons for e-sports players to start digital games at the beginning, environmental factors had influence on basketball players. The e-sports players said they had the lack of family and environmental support although basketball players mostly received positive reactions from the environment about their sport careers. Most of participants considered e-sports as a sport and they believed that the future of e-sports was bright. The e-sports players thought that the society had a negative perception of e-sports due to lack of knowledge. On the other hand, basketball players thought the financial and health concerns were the reason of parents’ negative perception. Nonetheless, all participants agreed that e-sports would cause physical problems if not done consciously.

Giriş ve Amaç: Dijital oyunların hızlı gelişimi ve boş zaman etkinliğinden profesyonelliğe evrilmesi hayatımıza e-spor kavramını dâhil etmiştir. E-sporu genellikle geleneksel sporlardan ayrılan özellikleri sebebiyle spor olarak kabul etme tartışmaları devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı geleneksel sporcular ve e-sporcuların dijital oyunlara ve e-spora bakış açılarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek bu tartışmalara sporcu gözünden bir pencere açmaktır. Yöntem: Nitel olarak desenlenen çalışmada olgubilim modeli kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen çalışma grubu 7 elit e-sporcu ve 8 elit basketbolcudan oluşmaktadır. Katılımcılarla iki ayrı odak grup görüşmesi yapılmış ve veriler tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Tematik analiz sonucu oluşturulan kodlar 6 tema altında toplanmıştır. Katılımcıların görüşleri spora başlama nedenleri, aile ve çevre desteği, e-spora bakış açıları, toplumun e-spora bakış açısı, e-sporun sağlığa etkileri ve esporun geleceği temaları altında incelenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda, e-sporcuların spora başlama nedenlerinde yalnızlık ve akran etkisi öne çıkarken basketbolcularda bu durumun çevresel etkenler etrafında toplandığı, e-sporcuların ilgi alanlarına yönelik aile ve çevre desteği eksikliğinden bahsederken basketbolcuların çoğunlukla çevreden olumlu tepkiler aldığı, her iki grubun da çoğunlukla e-sporu bir spor dalı olarak kabul ettiği ve e-sporun gelecekte yaygınlaşacağını düşündüğü, e-sporcuların toplumda bilgi eksikliği sebebiyle e-spora olumsuz bir yaklaşımın benimsendiğini düşündüğü, benzer fikirleri paylaşmanın yanı sıra basketbolcuların, yetişkinlerin maddi kazanç ve sağlığa yönelik kaygılarının da önyargıları beslediğini düşündüğü ve her iki grubun da e-sporun planlı ve bilinçli yapılmadığı takdirde fiziksel sorunlara yol açabileceğini düşündüğü görülmüştür.