The Effects of E-Portfolios on Learners’ Metacognitive Awareness


Atasoy B., Somyürek S., Karakaya İ.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.332-333

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.332-333
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of e-portfolios on learners’ metacognitive awareness. The e-portfolio systems in which individuals store and exhibit all the products they have developed is considered as an effective tool for both learning and assessment. Preserving all the learner products, sharing them with their friends and teachers, being able to see others’ products and conducting mutual assessments provide an important opportunity for them to recognize their strengths and weaknesses. Therefore, the e-portfolio system is considered as a tool that can be used to develop metacognitive awareness. One-group pretest-posttest design was used in the current study. Participants consisted of 53 students from three different classes enrolled in the English Language Teaching Department, Gazi University. The data collection tool was Metacognitive Awareness Inventory, which was originally developed by Schraw and Dennison (1994), and adapted to Turkish by Akin, Abacı, and Çetin (2007). The treatment continued for 12 weeks during the fall semester of the 2017-2018 academic year. The inventory was used as a pretest before the treatment, and posttest after the treatment. During the process, learners were asked to share the developed materials through e-portfolio system and also to create weekly reflection reports. According to paired samples t-test results, the use of the e-portfolio system has led to a significant increase in learners' metacognitive awareness. Based on this result, dissemination of the use of e-portfolio systems is suggested to support learners’ metacognitive development.

Bu çalışmanın amacı, e-portfolyoların öğrenenlerin bilişötesi farkındalıklarına etkisini araştırmaktır. Bireylerin geliştirdikleri tüm ürünleri sakladıkları ve sergiledikleri e-portfolyo sistemleri, hem öğrenme hem de ölçme için etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Öğrenenlerin geliştirdikleri ürünleri bu ortamlarda saklaması, arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmaları, akranları tarafından geliştirilen ürünleri görmeleri ve karşılıklı değerlendirme imkânı bulmaları, kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini farketmeleri için önemli bir fırsat sağlamaktadır. Bu nedenle, e-portfolyoların bilişüstü farkındalığın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. Öntest sontest kontrol grupsuz deneysel desenin kullanıldığı çalışmada, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 3.sınıfta eğitimine devam eden üç farklı şubeden 53 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Veri toplama aracı olarak orjinali Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen ve Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilişötesi Farkındalık Envanteri (BFE) kullanılmıştır. Uygulama 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde 12 hafta boyunca devam etmiştir. BFE uygulama öncesinde öntest, uygulama sonrasında ise sontest olarak kullanılmıştır. Uygulama sürecinde, öğrencilerden Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersi kapsamında geliştirdikleri materyalleri e-portfolyo sistemi üzerinden paylaşmaları ve ayrıca haftalık yansıtma raporları oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre, e-portfolyo sisteminin kullanımı, öğrenenlerin bilişötesi farkındalıkları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir artışa neden olmuştur. Bu sonuç doğrultusunda, e-portfolyo sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının, öğrenenlerin bilişötesi gelişimi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.