Tıbbi Ekipman Sterilizasyonunda Yeni Bir Yöntem


Ülkütaş Atalay H. Ö., Güler İ., Özçelik B.

2022 Medical Technologies Congress, TIPTEKNO’22, vol.1, no.3, pp.28-31, 2022 (Conference Book)

Abstract

Bu çalışma ile sağlık sektöründe kullanılan kritik öneme haiz tüm tıbbi malzemelerin sterilizasyonunda kullanılmak üzere yeni bir test sistemi tasarlanmıştır. Sistemde kullanılmak üzere reaktif oksijen türlerinden (ROS) yeni tip bir oksijen molekül allatropu (YOMA) geliştirilmiş ve test edilip diğer sterilizasyon sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Test öncesinde her biri aynı boyutta olan (2 cm2), 12 farklı malzemenin 120 ⁰C, 1 atm basınç altında 20 dakika süreyle otoklavda sterilizasyonu gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada, 37 ⁰C ’de etüvde kültürü hazırlanan 3M Attest 1264 Geobacillus stearothermophilus biyolojik indikatörü ile örneklerin tüm yüzeylerinin kontamine olması sağlanmıştır. Tasarlanan sistemde kullanılmak üzere tüm test örnekleri steril petri kabına alınmış, her bir örnek test malzemesi katı besi yeri yüzeyine yerleştirilip sonrasında desikatör içerisine alınmıştır. Örneklerin 30, 45 ve 60 dakika sürelerinde etüvde 37 ⁰C’de, 18-24 saatlik inkübasyonu neticesinde bakteri üremesi olup olmadığı kontrol edilmiştir. Tasarımı yapılan ve sporlu bakterilerle test edilen sistemin mikropları sterilize etme oranının %100 olduğu, malzemelerin üzerinde üremenin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bahse konu çalışmanın, gaz ile tıbbi malzeme sterilizasyonu yapan sistemlere kıyasla; ek sarf malzemeye ihtiyaç duymayan, ekipmanlara zarar vermeyen, doğa dostu, daha az enerji tüketen, daha hızlı, daha düşük sıcaklıkta YOMA ile sterilizasyon yapılabilen bir sistem geliştirilmiş, etkinliği, etkisi ve güvenilirliği test edilmiştir.