The strength of glass fiber composite materials by inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles into resin


Tuncer C., Canyurt O. E.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.28, no.4, pp.493-498, 2022 (ESCI)

Abstract

In this study, the effects of CaCO3 and SiO2 nanoparticles on tensile strength of E-Glass fiber composite materials were investigated. Composite structures were produced by mixing CaCO3 nanoparticles into 3%, 5% and 10% by weight, SiO2 nanoparticles into 1%, 3% and 5% by weight epoxy resin. High nanoparticle rates are due to the large diameter of the powders and the desire to form a darker resin. In addition, different fiber orientations were used to emphasize inclusion of nano-additive materials into the resin in case of a decrease in the number of unidirectional fibers. Samples prepared according to the ASTM D3039 Standards were tested by uniaxial tensile machine, Instron 8801. Scanning electron microscopy analysis were performed and failure was mainly caused by debonding and clumping of fibers and fiber/matrix failure. An inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles improved the strength of the glass fiber composite sandwich structures. The optimum amount of nano-particles supplemented with different ratios were determined as 3% for CaCO3 and 1% for SiO2. Sufficient enough nanoparticles inclusion increased the quality of the adhesion between fiber and matrices. The inclusion of nanoparticle additives in E-Glass fiber composite materials had a significant effect and positively affected the adhesion properties of the matrix.

Bu çalışmada, CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların E-Cam elyaf kompozit malzemelerin çekme dayanımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kompozit plakalar, CaCO3 nano parçacıkların ağırlıkça %3, %5 ve%10, SiO2 nano parçacıkların ağırlıkça %1, %3 ve%5 oranında epoksi reçineye karıştırılmasıyla üretilmiştir. Yüksek nano parçacık oranları, tozların geniş çapından ve daha koyu bir reçine oluşturma arzusundan kaynaklanmaktadır. Ek olarak, tek yönlü elyaf sayısında azalma olması durumunda nano katkı maddelerinin reçineye dahil edilmesini vurgulamak için farklı elyaf oryantasyonları kullanılmıştır. ASTM D3039 Standartlarına göre hazırlanan numuneler tek eksenli çekme test cihazı, Instron 8801 ile test edilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu analizler yapılarak hasarların liflerin bağlarının ayrılması ve kümelenmesi ve elyaf/matris bozulması olarak gerçekleştiği görülmüştür. CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların dahil edilmesi, cam elyaf kompozit sandviç yapıların dayanımını arttırmıştır. Farklı oranlarda takviye edilmiş optimum nano parçacık miktarı CaCO3 için%3 ve SiO2 için%1 olarak belirlenmiştir. Yeterli nano parçacık ilavesi, fiber ve matrisler arasındaki yapışma kalitesini geliştirmiştir. Nano parçacık katkı maddelerinin E-Cam elyaf kompozit malzemelere dahil edilmesi önemli bir etkiye sahipti ve matrisin yapışma özelliklerini olumlu yönde etkilemiştir.